آموزش سایکرومتریک بخش چهارم

امتیاز 5.00 ( 3 رای )

در این آموزش به بررسی اهمیت ارتفاع از سطح دریا در آموزش سایکرومتریک اشاره خواهیم کرد. 

آموزش سایکرومتریک

مثال 

هوا در شرایط فشاراتمسفراز دمای خشک و تر 80 و 67 درجه فارنهایت تا دمای 55 درجه فارنهایت خنک می شود تا به شرایط اشباع برسد. مقدار رطوبت، گرما، انرژی سنسیبل و توتال از دست رفته را در شرایط سطح دریا و ارتفاع 5000 فوتی محاسبه کنید؟

حل

  • نقاط ابتدایی و انتهای فرآیند را ابتدا ترسیم کنید. (نقاط شماره 1 و2)
  • سپس اعداد مورد نیاز را طبق نمودار زیر بخوانید.
  • مقدار رطوبت از دست رفته برابر است با:

SY 4 1 - آموزش سایکرومتریک بخش چهارم

  • گرمایی که برای کندانس رطوبت بکار می رود، گرمای نهان است. این مقدار انرژی است که بایستی از نقطه 1 به نقطه a حرکت کنیم. لذا تغییرات آنتالپی بین این 2 نقطه برابر است با (مبحث ارتفاع از سطح دریا در محاسبات سایکرومتریک):

SY 4 2 300x34 - آموزش سایکرومتریک بخش چهارم

 

SY 4 3 - آموزش سایکرومتریک بخش چهارم

انرژی سنسیبل برای تغییر دمای هوا است. یعنی از نقطه a به نقطه 2. لذا تغییرات آنتالپی بین این 2 نقطه برابر است با:

SY 4 4 - آموزش سایکرومتریک بخش چهارم

مقدار انرژی کل جابجا شده نیز بین 2 نقطه 1 و 2 اتفاق می افتد. لذا تغییرات آنتالپی بین این 2 نقطه برابر است با:

SY 4 5 - آموزش سایکرومتریک بخش چهارم

2 جدول زیر نیز مقادیر محاسبه شده را برای شرایط سطح دریا و ارتفاع 5000 فوتی نشان می دهد

SY 4 6 - آموزش سایکرومتریک بخش چهارم

مثال 

هوا در شرایط سطح دریا، با دمای خشک و تر 80 و 68 درجه فارنهایت و 5000 cfm وارد کویل سرمایشی می شود. شرایط خروجی از کویل، دمای خشک و تر 55 و 54 درجه فارنهایت است. مقدارSHF را برای کویل، دمای نقطه شبنم کویل و نرخ انتقال انرژی های توتال و سنسیبل را محاسبه کنید.

حل

  • ابتدا شرایط قبل و بعد از کویل را روی نمودار ترسیم کنید.
  • سپس 2 نقطه را توسط خط راست به هم وصل کنید.
  • با استفاده از مقیاسی که در این کنار نمودار قرار دارد، مقدار shf برابر 0.63 بدست می آید. روشهای دیگری نیز برای تعیین این عدد وجود دارد. برای مثال می توان از خطوط نهان و سنسیبل کویل که با خطوط 1a و 2a نشان داده شده است، استفاده کرد. لذا طبق رابطه اشری داریم (مبحث ارتفاع از سطح دریا در محاسبات سایکرومتریک):

SY 4 7 - آموزش سایکرومتریک بخش چهارم

  • حال گر همین خط راست را ادامه دهیم تا خط 100% اشباع را قطع نماید، نقطه دمای شبنم بدست می آید که برابر 52 درجه فارنهایت است.

SY 4 8 - آموزش سایکرومتریک بخش چهارم

  • برای محاسبه نرخ انرژی بایستی ابتدا مقدار حجم مخصوص بایستی محاسبه شود. حجم مخصوص هوا در شرایط ورودی کویل برابر 86 فوت مکعب بر پوند هواست. لذا مقدار نرخ انرژی توتال برابر و سنسیبل برابر خواهند بود با (مبحث ارتفاع از سطح دریا در محاسبات سایکرومتریک):

SY 4 9 - آموزش سایکرومتریک بخش چهارم

علامت منفی بدین معناست که هوا، گرما از دست می دهد.

دیگر آموزشهای رایگان طراحی با سایکرومتریک

آموزش طراحی هواساز استخر با استفاده از آموزش سایکرومتریک

آموزش طراحی هواساز سالن اجتماعات با استفاده از آموزش سایکرومتریک