محاسبات چیلر آب خنک 3

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

در جلسه گذشته، به محاسبات افت فشار لوله کشی و طول معادل در طراحی تاسیسات اشاره شد. در این جلسه قصد داریم، افت فشار کل سیستم را برای محاسبه و انتخاب پمپ بدست آوریم. 

برای لوله 3 اینچی، براساس سرعت مجاز، دبی و اندازه لوله، افت فشار مقدار 9.3 فوت در هر 100 فوت بدست آمد. طول معادل نیز برابر 136 فوت محاسبه شد.

 

  • برای لوله 4 اینچی، براساس سرعت مجاز، دبی و اندازه لوله، افت فشار مقدار 10 فوت در هر 100 فوت بدست آمد. طول معادل نیز برابر 233 فوت محاسبه شد.
  • همانطور که قبلا نیز قید شد، مقدار افت فشار 2.5% نبوده و بایستی کاملا محاسبه گردد.

 

لذا افت فشار کل لوله کشی برای انتخاب پمپ برابر است با

 

Dp(3” pipe)=136*9.3/100=12.65 ft

Dp(4” pipe)=233*10/100=23.3 ft

Dp1 (piping)= 12.65 + 23.3 = 36 ft

Dp2 (cooling tower head)= 6.5 ft

Dp3 (condenser)=11 ft

Dp4 (cooling tower nozzles)= 12.5 ft

Dp (total)= 66 FT

لذا برای انتخاب پمپ، دبی 150 GPM و افت برابر 66 فوت خواهد بود (2 عدد پمپ). نمودار پمپ ها در زیر آورده شده است.

چیلر 3 1 - محاسبات چیلر آب خنک 3

حال به محاسبات لوپ چیلر یعنی سمت ساختمان برای انتخاب پمپ می رسیم

با توجه به اینکه این لوپ یک لوپ بسته است، بایستی از نمودار شماره 1 که قبلا اشاره شده است، استفاده کنیم. طبق محاسبات قبلی مقدار دبی این لوپ 240GPM است. برای این منظور از یک لوله 4 اینچی و سرعت 6.3FPS استفاده می کنیم. لذا افت فشار این لوله 3.4 فوت در هر 100 فوت است.

با توجه به اینکه در این لوپ نیز از 2 پمپ موازی استفاده خواهیم کرد، مقدار دبی برابر 120GPM، سایز لوله 3 اینچ و سرعت 5,5FPS است. لذا افت فشار خط 3,5% خواهد شد.

 

چیلر 3 2 - محاسبات چیلر آب خنک 3

حال به بررسی افت فشار مدار سمت ساختمان برای انتخاب پمپ می پردازیم

طبق شکل زیر، 2 هواساز در حالت موازی لوله کشی شده اند. لذا تنها نیاز است که افت فشار خطی که ماکزیمم است محاسبه شود. هواساز شماره 2، دارای بیشترین طول لوله کشی است، لذا آن را بعنوان مرجع لحاظ می کنیم.

این هواساز دارای کویل سرمایشی 55 تن است. لذا با در نظر گرفتن دلتا تی 10 درجه، مقدار دبی برابر 132gpm خواهد شد. برای این دبی، طبق نمودار قبلی، با انتخاب لوله 3 اینچ، سرعت 6 fps و افت فشار 4% خواهد بود.

 

چیلر 3 3 - محاسبات چیلر آب خنک 3

 

حال طول لوله معادل را در انتخاب پمپ را داریم

برای لوله مستقیم داریم

لوله 3 اینچی برای پمپ: 10+10+5=25 فوت

لوله 3 اینچی برای هواساز: 12+5+5+12=34 فوت

لوله 4 اینچی اصلی: 10+5+5+20+15+17+5+2+1+1+1= 82 فوت

لذا طول لوله معادل برای لوله 3 اینچی برابر است با

طول لوله کشی مستقیم از بالا: 25 فوت

یک زانویی استاندارد : 8 وفت

3 عدد شیر پروانه ای: 35 فوت

1 عدد چک ولو: 14 فوت

صافی: 42 فوت

لذا طول معادل کل برابر است با: 124 فوت

همین روند را برای لوله 4 اینچی تکرار می کنیم

طول لوله کشی مستقیم از بالا: 82 فوت

7 زانویی استاندارد : 70 وفت

4 عدد سه راهی 27 فوت

2 عدد شیر پروانه ای: 30 فوت

لذا طول معادل کل برابر است با: 209 فوت

حال افت فشار کل را برای انتخاب پمپ داریم

برای لوله 3 اینچی، 124gpm برای پمپ با افت فشار 3.5%، برای لوله 3 اینچی هواساز، افت فشار 4% و برای لوله اصلی 4 اینچی، افت فشار 3.4%  محاسبه شده است.

 

تلفات = طول معادل x افت فشار تقسیم بر 100

Total = 4.22+4.0+7.32=15.52 ft

بنابراین افت فشار کل سمت ساختمان برابر است با:

افت استاتیکی : 15.5 فوت

افت فشار اواپراتور چیلر: 12.4 فوت

افت فشار ایر سپراتور: 1.3 فوت

افت فشار کویل هواساز: 13.4 فوت

اف فشار کل: 42.6 فوت ستون آب

 

 دیگر مطالب مفید چیلر را در لینک های زیر جستجو کنید 

محاسبات چیلر آب خنکبخش اول

محاسبات چیلر آب خنکبخش دوم

محاسبات چیلر آب خنکبخش سوم

تحلیل لوله کشی های مختلف چیلر

انتخاب فنی چیلر