طراحی کویل هواساز 5

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

در جلسه آخر از آموزش مباحث کویل هواساز به بررسی مقدار دلتا تی کویل میپردازیم. در اکثر محاسبات مهندسین طراح از اختلاف دمای 10 برای آب چیلر استفاده میکنند.

بررسی دلتا تی کویل

در جدول زیر مقایسه ای بین دلتا تی های متفاوت برای کویل سرمایش وجود دارد که مقادیر دبی، سایزینگ و انرژی را تحت تاثیر قرار میدهد. جدول را برای اساس سایز کویل 17 مثال شماره یک ادامه میدهیم (ستون اول مقادیر پایه است)

coil 5 1 - طراحی کویل هواساز 5

در ستون دوم از آب با دلتا تی 13 بجای 10 استفاده شده است و تعداد فینها در هر فوت نیز افزایش یافته است (جهت ایجاد سطح بیشتر در ظرفیت ثابت).

نتیجه بررسی اول (مبحث دلتا تی کویل)

بدلیل افزایش دلتا تی در کویل دوم مقدار دبی و افت فشار آب کم شده است که سایز لوله کشی، شیرآلات، پمپ را کاهش میدهد. در مجموع این تغییر باعث پایین آمده هزینه های اولیه و جاری پمپاژ خواهد شد. همچنین بدلیل افزایش سطح کویل، مقدار افت فشار کمی بالاتر رفته است. هزینه اولیه اضافه شده حدود 7% بیشتر از مقدار پایه است که مربوط به تعداد فینهای اضافه شده میباشد. موارد مشابه در خصوص کویل های گرمایشی نیز صادق است. معمولا طراحی برای آب گرمایش با دمای تغذیه 180 درجه فارنهایت و دلتا تی 20 الی 30 انجام میشود. در بخش گرمایش نیز دلتا تی های بالا منجر به کاهش هزینه های اولیه و جاری پروژه میگردد و در شرایط استفاده از بویلرهای کندانسینگ این دلتا تی الزامی است.

مثال محاسبه سایز کویل گرمایشی 

 شرایط ورودی به کویل گرمایش برابر 60DB باcfm=5000  میباشد. فرض کنیم در خروجی کویل دمای 104DB را داشته باشیم. تاثیر دلتا تی در پارامترهای مختلف در جدول زیر نشان داده شده است. سایز کویل 10 براساس سرعت هوای 500 FPM در نظر گرفته شده است. همچنین دمای آب تعذیه 180 درجه فارنهایت ثابت است.

coil 5 2 - طراحی کویل هواساز 5

نتیجه بررسی دوم (مبحث دلتا تی کویل)

  • با افزایش دلتا و کم کردن دبی آب، تعداد فین ها در هر فوت اندکی افزایش یافته است (برای تامین ظرفیت گرمایشی ثابت) که این مهم منجر به افزایش هزینه و افت فشار هوا میشود (که بسیار ناچیز است).

  • مهمترین مطلب کاهش افت فشار آب است که در انرژی مصرفی پمپ بسیار اثرگذار است.

  • سایز لوله کشی و شیرآلات نیز براساس دبی کمتر کاهش می یابد.

  • در مقایسه بعدی دمای آب تغذیه را از 180 درجه فارنهایت به دمای کمتر تغییر میدهیم.

coil 5 3 - طراحی کویل هواساز 5

نتیجه بررسی سوم (مبحث دلتا تی کویل)

  • با کاهش دمای آب ورودی از 180 به 150، تعداد ردیفهای کویل از 2 به 4 افزایش می یابد (جهت تامین ظرفیت ثابت) که هزینه ساخت کویل را به شدت بالا میبرد. افت فشار فن نیز کمی افزایش یافته است.

  • اما مجددا با دلتا تی بالا در ستونهای دوم وسوم، دبی و افت فشار پمپ بسیار کاهش می یابد.

  • بویلر با دمای آب تغذیه کمتردارای راندمان کاری بالاتری است.

  • دمای آب برگشت پایین نیز در بویلرهای کندانسینگ بسیار حائز اهمیت میباشد. نمودار مربوطه از کتاب اشری برای دمای آب برگشت در بویلرهای کندانسینگ در زیر آورده شده است که راندمان را براساس دمای آب ورودی به بویلر نشان میدهد.

coil 5 4 - طراحی کویل هواساز 5

همانطور که مشخص است دمای آب برگشت بایستی برابر یا پایین تر از 140 درجه فارنهایت باشد که بتواند فرآیند کندانس را برای گازهای حاصل از احتراق شکل دهد.

آموزشهای رایگان طراحی و محاسبه هواساز