آموزش سایکرومتریک بخش دوم

امتیاز 5.00 ( 2 رای )

قبل از وارد شدن به تحلیل مسایل سایکرومتریک بایستی با اصول فرآیندهای سایکرومتریکی آشنا شویم. مهمترین این فرایندها عبارتند از سرمایش یا گرمایش محسوس، گرمایش و رطوبت زنی، سرمایش و رطوبت گیری و فرآیندهای آدیاباتیک که در ذیل به هر یک از آنها اشاره خواهیم کرد. 

فرآیندهای سایکرومتریکی

 سرمایش یا گرمایش محسوس

در این فرآیند تنها درجه حرارت افزایش یا کاهش پیدا  کرده و در مقدار نسبت رطوبت تغییری نخواهیم داشت.  فرآیند برای گرمایش یک خط بسمت راست و برای سرمایش یک خط بسمت چپ خواهد بود (مبحث فرآیندهای سایکرومتریکی).

 

sy 1 1 - آموزش سایکرومتریک بخش دوم

مثال

زمانیکه که هوای مرطوب از روی هیتر داخل اتاق عبور می کند. شرایط زیر را در حالت گرمایش محسوس بررسی کنید (مبحث فرآیندهای سایکرومتریکی)

sy 1 2 - آموزش سایکرومتریک بخش دوم

جواب

برای این منظور بایستی که نقطه اول و دوم  را در نمودار شبیه سازی کنیم. برای نقطه اول، 2 پارامتر (دمای خشک و رطوبت نسبی) داده شده است. از طرفی چون فرآیند محسوس است تنها نیاز داریم با یک خط راست (طبق شکل) به سمت راست حرکت کنیم تا به نقطه 70 درجه سانتیگراد را برسیم (مبحث فرآیندهای سایکرومتریکی).

لذا در حالت دوم قادر خواهیم بود که مشخصات جدید را بخوانیم (شکل بعدی). مقدار رطوبت نسبی برابر 37.6%، مقدار درجه حرارت تر برابر 51 درجه سانتیگراد خواهد  بود. همانطور که اشاره شد، نسبت رطوبت ثابت مانده و مقدار آنتالپی جدید نیز برابر 287 کیلوژول بر کیلوگرم است.

sy 1 3 - آموزش سایکرومتریک بخش دوم

گرمایش و رطوبت زنی

در این فرآنید هر 2 پارامتر، دمای خشک و نسبت رطوبت با هم افزایش پیدا می کنند (مبحث فرآیندهای سایکرومتریکی).

 

sy 1 7 - آموزش سایکرومتریک بخش دوم

مثال کاربردی

در کارخانه ای 2.5 مترمکعب از یک نوع چوب بایستی در دمای خشک 60 درجه و تر 52 درجه سانتیگراد خشک شده است (رطوبت آن گرفته شود).

نرخ رطوبت گیری از چوب برابر 12.5 گیلوگرم آب بر ساعت است. اگردمای بیرون 27 درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی 80% باشد، چه میزان هوا برای اگزازست رطوبت تبخیر شده نیاز داریم؟

حل

توجه کنید که ما به چوب کاری نداریم تنها با فرآنیدهای اتفاق افتاده روی جریان هوا سر و کار خواهیم داشت. در این مثال، به رطوبت هوا افزوده خواهد شد. لذا فرآیند گرمایش و رطوبت زنی را خواهیم داشت. لذا مشابه شکل زیر در سایکرومتریک اعداد را قرار می دهیم (مبحث فرآیندهای سایکرومتریکی).

 

sy 1 5 - آموزش سایکرومتریک بخش دوم

حال محاسبات را برای فرآیند فوق می نویسیم

sy 1 6 - آموزش سایکرومتریک بخش دوم

 

دیگر آموزشهای رایگان طراحی با سایکرومتریک

آموزش طراحی هواساز استخر با استفاده از نمودار سایکرومتریک

آموزش طراحی هواساز سالن اجتماعات با استفاده از نمودار سایکرومتریک