طراحی کانال کشی – 5
 • » محاسبات کانال کشی » طراحی کانال کشی – 5
 • امتیاز 5.00

  مثال کاربردی طراحی کانال

  از این جلسه به حل مثال کاربردی طراحی کانال با توجه به مواردی که تاکنون اشاره کرده ایم، میپردازیم. در این مثال نحوه سایزینگ کانال رفت و برگشت به روش افت فشار ثابت، محاسبات افت فشار کل سیستم و نیز بالانسینگ سیستم بررسی خواهد شد.

   

  مثال 

  در شکل زیر هواسازی را در نظر بگیرید که حجم هوادهی آن 8000 سی اف ام است. انشعابات بهمراه خروجی ها با اعداد 500 یا 1000 سی اف ام نشان داده شده است.

  کانال های اصلی و انشعابات را با روش افت فشار ثابت سایز بزنید ؟ سیستم حجم ثابت و LOW PRESSURE بوده و در مثال بعد به کانال برگشت خواهیم پرداخت.

   

  مثال کاربردی طراحی کانال1

   

  حل 

  طبق مباحث گذشته، چون سیستم حجم ثابت است لذا ماکزیمم سرعت در کانالهای اصلی و فرعی نباید از 1500 FPM تجاوز نماید. افت نیز باید بین 0.08 تا 0.1 اینچ ستون آب باشد.

  در این مثال فرض میشود که فضاها به نویز حساس نبوده و سطح NC حدود 35 تا 40 در نظر گرفته شده است. فرض کنیم ماکزیمم فضای قابل دسترس در سقف کاذب برابر 22 اینچ باشد (مبحث مثال کاربردی طراحی کانال).

  لذا ماکزیمم ارتفاع کانال را بدون عایق بیشتر از 18 اینچ محاسبه نمیکنیم. با این تفاسیر، سایزینگ کانال را مقطع به مقطع انجام میدهیم.

   

  مقطع B-C : سایز پلنیوم هوای رفت

  با درنظر گرفتن 0.1 اینچ ستون آب برای 8000 سی اف ام، سایز پلنیوم برابر 24X32 خواهد بود.

  مقطع C-E : سایز کانال اصلی هوای رفت

  با درنظر گرفتن 0.1 اینچ ستون آب برای 8000 سی اف ام در این مقطع، سایز کانال برابر 44X18 خواهد بود.

  مقطع E-N : سایز انشعاب اصلی هوای رفت

  با توجه به اینکه در این مقطع تیک آف بایستی گرفته شده، ارتفاع انشعاب را 16 تا 18 اینچ در نظر میگیریم چراکه ارتفاع کانال اصلی 18 اینچ است.

  با درنظر گرفتن 0.1 اینچ ستون آب برای 2000 سی اف ام در این مقطع، سایز کانال برابر 20X14 خواهد بود.

  مقطع N-R : سایز انشعاب فرعی هوای رفت

  با توجه به اینکه در این مقطع تیک آف بایستی گرفته شده، ارتفاع انشعاب را 12 اینچ در نظر میگیریم چراکه ارتفاع انشعاب اصلی 14 اینچ است.

  با درنظر گرفتن 0.1 اینچ ستون آب برای 1000 سی اف ام در این مقطع، سایز کانال برابر 14X12 خواهد بود.

  مقطع R-S : سایز انشعاب فرعی هوای رفت

  با درنظر گرفتن 0.1 اینچ ستون آب برای 500 سی اف ام در این مقطع، سایز کانال برابر 12X8 خواهد بود.

  مقطع N-P : سایز انشعاب اصلی هوای رفت

  با درنظر گرفتن 0.1 اینچ ستون آب برای 1000 سی اف ام در این مقطع، سایز کانال برابر 14X12 خواهد بود.

  مقطع P-Q : سایز انشعاب فرعی هوای رفت

  با درنظر گرفتن 0.1 اینچ ستون آب برای 500 سی اف ام در این مقطع، سایز کانال برابر 12X8 خواهد بود.

  مقطع E-F : سایز کانال اصلی هوای رفت

  با درنظر گرفتن 0.1 اینچ ستون آب برای 3000 سی اف ام در این مقطع، سایز کانال برابر 20X18 خواهد بود.

  مقطع F-K : سایز انشعاب اصلی هوای رفت

  با توجه به اینکه در این مقطع تیک آف بایستی گرفته شده، ارتفاع انشعاب را 16 تا 18 اینچ در نظر میگیریم چراکه ارتفاع کانال اصلی 18 اینچ است.

  با درنظر گرفتن 0.1 اینچ ستون آب برای 3000 سی اف ام در این مقطع، سایز کانال برابر 20X18 خواهد بود.

  مقطع K-L : سایز انشعاب اصلی هوای رفت

  با درنظر گرفتن 0.1 اینچ ستون آب برای 2000 سی اف ام در این مقطع، سایز کانال برابر 20X14 خواهد بود.

  مقطع L-M : سایز انشعاب فرعی هوای رفت

  با درنظر گرفتن 0.1 اینچ ستون آب برای 1000 سی اف ام در این مقطع، سایز کانال برابر 14X12 خواهد بود.

  مقطع F-G : سایز کانال اصلی هوای رفت

  با درنظر گرفتن 0.1 اینچ ستون آب برای 3000 سی اف ام در این مقطع، سایز کانال برابر 20X18 خواهد بود.

  مقطع G-H : سایز انشعاب اصلی هوای رفت

  با توجه به اینکه این انشعاب نهایی کانال است لذا کانال را با همان ابعاد 20X18 ادامه میدهیم.

  مقطع G-I : سایز انشعاب اصلی هوای رفت

  با درنظر گرفتن 0.1 اینچ ستون آب برای 2000 سی اف ام در این مقطع، سایز کانال برابر 20X14 خواهد بود.

  مقطع I-J : سایز آخرین انشعاب هوای رفت

  با درنظر گرفتن 0.1 اینچ ستون آب برای 1000 سی اف ام در این مقطع، سایز کانال برابر 14X12 خواهد بود.

  لذا با توجه به محاسبات انجام شده، سایزینگ کانال هوای رفت بمانند شکل زیر خواهد بود. این اولین قدم در سایز کانال در این مثال است توجه داشته باشید که سیستم هنوز بالانس نشده است.

  در مثالهای آتی نحوه بالانس سیستم و نیز محاسبات مربوط به هوای برگشت و محاسبات افت فشار کل سیستم بررسی خواهد شد.

   

  مثال کاربردی طراحی کانال2

   

  همچنین با توجه به مطالبی که در خصوص کانالهای مدور و محاسن آنها در مقایسه با مستطیلی گفتیم، میتوانیم انشعابات را به مدور تبدیل کنیم (جهت بهبود افت فشار و هزینه های کانال کشی).

  تنها یک نکته حائز اهمیت است که در سایززنی انشعابات، اندازه ارتفاع انشعاب بایستی حداقل یک سایز کمتر از ارتفاع کانال اصلی باشد (مبحث مثال کاربردی طراحی کانال). لذا داریم :

  مثال کاربردی طراحی کانال3

   

  محاسبه افت فشار کل سیستم هوای رفت 

  مواردی که بررسی خواهد شد، محاسبه افت فشار استاتیکی و نیز دینامیکی در هر مقطع از کانال است و در انتها مقدار افت فشار کل سیستم را بدست خواهیم آورد.

  قبل از محاسبه افت فشارها، نیاز است که طول هر مقطع از کانال را داشته باشیم. در شکل زیر این فواصل توسط اعدادی به رنگ سبز و بر حسب فوت نشان داده شده اند (مبحث مثال کاربردی طراحی کانال).

   

  مثال کاربردی طراحی کانال4

   

  همچنین اتصالات در مقاطع مختلف را با نرم افزار طراحی نشان میدهیم

   

  مثال کاربردی طراحی کانال5

   

  حال محاسبات را مقطه به مقطع شروع میکنیم 

   

  محاسبه افت فشار در مقطع B-C :

  این بخش مربوطه به پلنیوم بعد از فن هواساز است. معمولا برای کم کردن صدای ناشی از فن ساپلای، در این بخش از 1 اینچ عایق لاینر که پشم سنگ است استفاده میکنیم  (مبحث مثال کاربردی طراحی کانال).

  با توجه به مقدار عبوری 8000 سی اف ام و سرعت 1500 FPM، و با استفاده از جداول A-1 و A-2 که در زیر آمده است، ضریب تصحیح افت فشار برای این مقطع 1.4 میباشد.

   

  این نوع عایق در بخش MEDIUM ROUGH در جدول طبقه بندی میشود.

   

  مثال کاربردی طراحی کانال6

   

  مثال کاربردی طراحی کانال7

   

  لذا افت فشار استاتیکی برابر است با 

  SP (B-C)  = 10 X 1.4 X 0.095/100 = 0.013 in.w.g

  در این مقطع چوت اتصالی نداریم، لذا افت دینامیکی برابر صفر خواهد بود.

  محاسبه افت فشار در مقطع C-E :

  در نقطه C با توجه به تغییر سایز کانال، از یک اتصال REDUCER استفاده شده است(مبحث مثال کاربردی طراحی کانال). در این مقطع  نیز عایق لاینر را ادامه میدهیم و افت استاتیکی برابر است با(مبحث مثال کاربردی طراحی کانال):

  SP (C-E)  = 30 X 1.4 X 0.095/100 = 0.04 in.w.g

   

  حال بایستی افت در اتصال محاسبه شود 

  A=24X32=768

  A1=44X18=792

  A1/A=1.03

  مقدار سرعت نیز برابر خواهد بود با :

  V=Q/A=8000/(24X32)=1500 FPM

  با استفاده از جدول زیر (که قبلا نیز ارائه شد) و نیز زاویه تتا برابر 30 درجه در اتصال، مقدار ضریب C ، برابر 0.25 خواهد شد. در این حالت مقدار A1/A برابر 2 که کوچکترین عدد جدول است، در نظر گرفته شده است (مبحث مثال کاربردی طراحی کانال).

   

  مثال کاربردی طراحی کانال8

   

  مقدار فشار سرعتی نیز از تقسیم سرعت در این مقطع یعنی 1500 بر 4005  و نتیجه به توان 2 میرسد (یعنی 014). لذا افت دینامیکی اتصال برابر است با :

  VP = 0.14 X 0.25 = 0.035 in.w.g

   

   

  با توجه به اینکه این عدد افت دینامیکی است لذا نیاز نیست که در ضریب 1.4 برای LINER ضرب شود. همچنین فرض کنید که بنا به درخواست معمار ناچار باشیم در نقطه D  از یک FIRE DAMPER نیز استفاده کنیم. افت استاتیکی فایر دمپر را نیز 0.06 اینچ  در نظر میگیریم  (مبحث مثال کاربردی طراحی کانال).

   

  لذا مقدار افت کل در مقطع CE برابر است با 

  PD (C-E) = 0.04 + 0.035 + 0.06 = 0.135 in.w.g

   

  در جلسه آینده به ادامه مثال خواهیم پرداخت. 

   

   

  جهت دسترسی به مثالهای طراحی و محاسبات کانال بر روی لینک های زیر کلیک نمایید

   

  طراحی و محاسبات کانال کشیپکیج اول

   

  طراحی و محاسبات کانال کشیپکیج دوم

   

   

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  برو بالا