آموزش نرم افزار آتش نشانی 2

امتیاز 3.50 ( 2 رای )

در بخش دوم از آموزش نرم افزار آتش نشانی الیت و محاسبه اسپرینکلر به ضریب K اشاره می کنیم. این ضریب ثابت است و برای هر اسپرینکلر توسط کارخانه سازنده براساس قطر اریفیس، درجه حرارت کاری سیستم، ارتفاع سقف و دیگر مشخصات ارائه می شود. مقدار این ضریب براساس قطر اریفیس استاندارد نیم اینچ، برابر 5.65 است که در اکثر سیستم ها از همین عدد استفاده می شود (مبحث محاسبه اسپرینکلر).

 

fire 2 1 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 2

در صورت نیاز به استفاده از ضریب دیگری، با فشردن فلش مربوطه، جدول زیر باز شده و انتخاب دیگری در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت.

 

Sprinkler Model

از این گزینه برای تعریف مدل و مشخصات فیزیکی اسپرینکلر استفاده می شود. این تعریف تاثیری در محاسبات سیستم ندارد و تنها در خروجی آورده خواهد شد.

 

fire 2 2 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 2

 

Sprinkler make

از این گزینه برای مشخص کردن کارخانه سازنده اسپرینکلر استفاده می شود. این تعریف تاثیری در محاسبات سیستم ندارد و تنها در خروجی آورده خواهد شد.

 

Temperature Rating

از این گزینه برای مشخص کردن دمایی استفاده می شود که اسپرینکلر تحت آن شروع به کار خواهد کرد. در شرایط استاندارد طراحی می توان از عدد 155 درجه فارنهایت براساس NFPA-13 استفاده کرد.

 

fire 2 3 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 2

 

Sprinkler Size

این عدد یکی از مشخصه های فیزیکی اسپرینکلر است و نشان دهنده قطر اریفیس است. جداول مربوط به مشخصات فیزیکی اسپرینکلرها در استاندارد NFPA-13 آورده شده است. با توجه به اینکه از ضریب K-FACTOR برابر 5.65  در بخش قبلی استفاده شد، این عدد را برابر نیم اینچ قرار خواهیم داد (مبحث محاسبه اسپرینکلر).

 

fire 2 4 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 2

Labor rate

از این سه گزینه، برای محاسبه تقریبی هزینه های سیستم آتش نشانی بدون در نظر گرفتن پارامترهای دیگر از جمله  لوله کشی، اتصالات و اسپرینکلرها استفاده می شود.

 

fire 2 5 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 2

Primary Type Of Discharge

از این گزینه برای تعیین نوع خروجی آب، به صورت جعبه آتش نشانی و یا اسپرینکلر استفاده می شود.

 

fire 2 6 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 2

Hazard Descriptio

از این گزینه طبق استاندارد NFPA-13 برای تعیین سطح خطر پروژه، شامل خطر کم، خطر معمولی شماره یک و دو و خطر زیاد شماره یک و دو استفاده می شود.

 

    fire 2 8 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 2

 

fire 2 7 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 2

 

 Minimum Desired Density

این عدد نشان دهنده مینیمم دانسیته سیستم براساس سطح خطر است. دانسیته عبارت است از مقدار دبی اسپرنکلر به سطح تحت پوشش. این عدد تاثیر زیادی در محاسبات دبی و افت فشار سیستم داشته و بایستی طبق استاندارد NFPA-13 تعیین شود (مبحث محاسبه اسپرینکلر).

 

Sprinkler System Type

این گزینه نشان دهنده تر و یا خشک بودن سیستم  اسپرینکلر است.

 

fire 2 9 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 2

 

طراحی صفر تا 100 هیدرولیکی آتش نشانی بصورت پروژه محور 

 

 جهت دسترسی به دیگر آموزشهای این مبحث کلیک کنید