newint 003 472x267 - مقدماتی 3 (طراحی، محاسبه و اجرای موتورخانه)
996,000 تومان

در بخش سوم از این مجموعه آموزشی به طراحی و محاسبات موتورخانه براساس مطالب گفته شده در آموزش های قبلی پرداخته شده […]