بالانس کانال کشی

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

این جلسه به روش تست و بالانس کانال کشی می پردازیم و روشی که عمدتا در پروژه ها مورد استفاده قرار میگیرد را بررسی می کنیم 

بالانس کانال کشی

قبل از پرداختن به این مهم، یک ضریب را بایستی تعریف کنیم که ضریب جریان خوانده شده و با Ak نشان داده میشود. این ضریب برابر تمامی دریچه ها توسط شرکت های سازنده معتبر ارائه میشود و برای محاسبه روابط بالانسینگ نیز بایستی آنرا داشته باشیم. در مواردی که این ضریب توسط شرکت سازنده ارائه نشده باشد میتوان آنرا عملا در پروژه اندازه گیری کرد (مبحث بالانس عملی در کانال کشی)

برای این منظور میتوان از 2 نوع تجهیز استفاده نمود

 • دستگاه های سرعت سنج هودی مانند دستگاه شرکت alnor

 • تجهیزات اندازه گیری آنه مومتر anemometer

bal 5 1 - بالانس کانال کشی

بطورکلی جریان هوا خروجی از وسایل توزیع هوا را نمیتوان بدون اعمال این ضریب اندازه گیری کرد. چرا که در صورت عدم استفاده از چنین ضریبی، سازنده بایستی هر یک از دریچه ها خروجی هوا را در نقاط مختلف مورد ازمایش قرار دهد و محل دقیقی که وسیله اندازه گیری باید در آن قرار گیرد را برای هر مورد خاص بصورت جداگانه مشخص کند که در عمل چنین چیزی امکان پذیر نیست (مبحث بالانس عملی در کانال کشی).

بنابراین در کاربردهای عملی برای محاسبه حجم هوای خروجی از وسایل توزیع هوا از رابطه زیر استفاده می شود

Cfm=pfm x Ak

که همانطور که اشاره گردید مقدار ضریب Ak بایستی از جانب سازنده دریچه ارائه شود.

حال به اصولی که برای بالانسینگ اجرا میشود میپردازیم

 • ابتدا تمامی خروجی های هوا شامل ترمینالهای خروجی و دمپرها را در حالت کاملا باز (fully open) قرار دهید. این حالت برای هر 2 حالت هوای رفت و برگشت میباشد.

 • بررسی کنید که تمامی فیلترها و کویلها تمیز و عاری از هرگونه کثیفی باشند.

 • تمامی فن های موجود در سیستم هوایی را روشن کنید.

 • بررسی کنید که جهت چرخش فن در جهت صحیح باشد.

 • فایلی که شامل جداول بالانسینگ هست را تهیه نمایید (فایل زیر).

 • خروجی ها را در جدول بالا شماره گذاری نمایید.

توجه

توجه داشته باشید که دورترین دریچه از فن، شماره یک خواهد بود و با نزدیک شدن به فن، دریچه های دیگر را شماره گذاری نمایید (مبحث بالانس عملی در کانال کشی). مانند شکل زیر

bal 5 3 - بالانس کانال کشی

اعدادی که در جدول خواهیم داشت عبارتند از

bal 5 4 - بالانس کانال کشی

 • نوع و سایز دریچه

 • ضریب جریان

 • مقدار سی اف ام و سرعت طراحی Vd

 • مقدار سرعت اندازه گیری شده Vm

 • نسبت R  که برابر نسبت Vm به  Vd است

 • حال مقدار سرعت دریچه شماره یک را اندازه بگیرید (Vm) و آنرا در ستون اول ردیف 1B درج کنید.

 • سپس نسبت R را از رابطه زیر حساب کنید و در ستون اول ردیف 1B درج کنید.

bal 5 5 - بالانس کانال کشی

R=Vm/Ak=Vm/Vd

 • حال همین روند را برای دریچه شماره 2 انجام دهید و مقادیر Vm و R در ستون اول ردیف 2A درج کنید.

bal 5 6 - بالانس کانال کشی

 • حال بایستی یک تصحیح انجام دهیم : به دریچه شماره یک کاری نداریم. اگر مقدار R دریچه شماره 2 با1 برابر نیست، دمپر مربوط به دریچه شماره 2 را طوری تنظیم کنید که هر دو به یک مقدار برسند.

 • بعد از انجام تصحیح، مجددا مقادیر Vm و R  را اندازه گیری کرده و آنها را در ستون دوم ردیف 2A درج کنید (مبحث بالانس عملی در کانال کشی).

bal 5 11 - بالانس کانال کشی

 • حال به دریچه شماره یک بازگشته و مقادیر Vm و R را مجددا خوانده و در ستون دوم ردیف 1B درج کنید

bal 5 7 - بالانس کانال کشی

 • حال دو مقدار R دریچه های اول و دوم را با هم مقایسه کنید، اگر اختلاف کمتر از 10 درصد باشد، دو دریچه نسبت به هم کاملا بالانس شده اند.  در غیر اینصورت بایستی دمپر دریچه شماره 2 را مجددا تغییر دهید. در صورت بالانس بودن دو دریچه، مقادیر Vm و R را دریچه دوم را در ستون اول  ردیف 2B درج کنید

bal 5 8 - بالانس کانال کشی

 • بنابراین مقادیری که در ردیفهای 1B,2B,3B , ….. خواهیم داشت مقادیر بالانس شده خواهند بود.

 • حال همین روند را برای دریچه شماره 3 انجام دهید و مقادیر Vm و R در ستون اول ردیف 3A درج کنید. به دریچه های شماره 1 و2 کاری نداریم.

bal 5 9 - بالانس کانال کشی

 • حال بایستی یک تصحیح انجام دهیم : اگر مقدار R دریچه شماره 3 با 2 برابر نیست، روند قبل را انجام دهید و دمپر مربوط به دریچه شماره 3 را طوری تنظیم کنید که هر دو به یک مقدار برسند.

بعد از انجام تصحیح، مجددا مقادیر Vm و R  را اندازه گیری کرده و آنها را در ستون دوم ردیف 3A درج کنید (مبحث بالانس عملی در کانال کشی).

حال دو مقدار R  دریچه های دوم و سوم را با هم مقایسه کنید، اگر اختلاف کمتر از 10 درصد باشد، دو دریچه نسبت به هم کاملا بالانس شده اند.  در غیر اینصورت بایستی دمپر دریچه شماره 3 را مجددا تغییر دهید. در صورت بالانس بودن دو دریچه، مقادیر Vm و R از دریچه سوم را در ستون اول  ردیف 3B درج کنید.

bal 5 10 - بالانس کانال کشی

 • به همین طریق تا آخرین دریچه که نزدیکترین به فن خواهد بود روند را ادامه دهید تا تمامی دریچه ها برای یک شاخه بالانس شوند و سپس به شاخه بعدی بروید.

طراحی و محاسبات کانال کشیپکیج اول

طراحی و محاسبات کانال کشیپکیج دوم