از این جلسه به نکاتی در خصوص طراحی بویلر چگالشی و نوع لوله کشی صحیح آنها در موتورخانه ها اشاره می کنیم. در وهله اول به تفاوت بویلرهای چگالشی و غیر چگالشی در موتورخانه ها، ساختمان و راندمان آنها می پردازیم. در بولرهای غیرچگالشی بخش اعظمی از گرمای سوخت، از طریق دودکش به بیرون فرستاده می شود.

حال اگر بتوانیم تنها بخشی از این گرمای هدررفته را استفاده کنیم، در واقع توانسته ایم به راندمان سیستم بیافزاییم، اما چگونه ؟

همانطور که همه عزیزان اطلاع دارند، بخشی از محصولات حاصل احتراق، بخار آب است. در صورتی که بتوانیم این مقدار بخار آب را کندانس کنیم، میتوانیم از گرمای آن برای پیش گرم کردن آب ورودی به بویلر چگالشی استفاده کنیم. در واقع بخشی از گرمای تلف شده از دودکش را برای گرم تر کردن آب ورودی به دیگ استفاده کرده ایم که این مهم باعث بالاتر رفتن راندمان دیگ خواهد شد.

     COND 1 1 - بویلر چگالشی 1 

 

افزایش راندمان دیگ در نوع چگالشی تا 98% نیز میتواند باشد. اما توجه داریم که شرایط ایجاد چنین راندمانی در سیستم بایستی فراهم شود که به این عدد برسیم، در غیر اینصورت راندمان سیستم مانند سیستم های قدیمی خواهد بود. بهمین دلیل است که در کاتالوگ های دیگهای چگالشی نوشته است:

 UP TO 98% 

بنابراین همین که بویلر را از نوع چگالشی خریداری کنیم و بقیه اجزای سیستم را بمانند قبل طراحی کنیم، چنین توقعی از سیستم برای راندمان بالا نباید داشته باشیم. برای چگالش بخار آب موجود در دودکش، بایستی دمای آن را به زیر نقطه شبنم آن برسانیم که برای آن از پایین آوردن دمای آب برگشتی به بویلر کمک میگیریم. یعنی دمای آب برگشتی از ساختمان به بویلر از موارد تعیین کننده است که در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

از مواردی که بر روی دمای نقطه شبنم بخار آب داخل دودکش اثر میگذارد، مقدار CO2 است که اثر آن در جدول زیر آورده شده است. برای مثال با وجود 10 درصد حجمی  CO2 در گازهای حاصل از احتراق، دمای نقطه شبنم بخار اب به 131 درجه فارنهایت یا 55 درجه سانتیگراد خواهد رسید (مبحث بویلر چگالشی).

COND 1 2 - بویلر چگالشی 1

ترکیب همین درصد CO2 با اب کندانس شده، یک محلول اسیدی ایجاد می کند که بایستی قبل از انتقال آن به فاضلاب، حالت اسیدی آن گرفته شود. برای این منظور معمولا از سنگ آهک که هر 6 ماه یکبار بابستی عوض شود، استفاده میکنیم. با عبور محلول ایجاد شد از روی سنگ آهک، مقدار PH بالا رفته و اجازه تخلیه آنرا به فاضلاب داریم (مبحث بویلر چگالشی) مشابه تصویر زیر.

COND 1 4 - بویلر چگالشی 1

COND 1 3 - بویلر چگالشی 1

COND 1 5 - بویلر چگالشی 1

بنابراین اولین الزام در طراحی پایین آوردن دمای آب برگشت است که بتواند عمل کندانس را انجام دهد. لذا مشابه سیستم های دیگر، دمای رفت 180 و برگشت 160 درجه جواب گو نیست و اگر بخواهیم دلتا تی سیستم را روی 20 در نظر بگیریم، بایستی دمای رفت را 150 در نظر بگیریم تا دما در برگشت از 130 درجه بیشتر نشود.

البته بنا به نظر طراح، از دلتا تی های بزرگتر نیز میتوان استفاده نمود که براساس آن طراحی کویلهای داخل ساختمان عوض خواهد شد. مطالب بعدی اینکه، انرژی موجود در گاز طبیعی بصورت 90% سنسیبل و 10% نهان است. با کندانس کردن بخار اب موجود در گازهای احتراق، در واقع قصد در گرفتن این مقدار انرژی نهان گاز داریم.

COND 1 7 - بویلر چگالشی 1

قبل از ادامه بحث، به تعریف بویلرهای غیر چگالشی نوع اتمسفریک اشاره میکنیم. در این بویلرها از فن استفاده نمی شود. نمودار زیر از اشری نشان دهنده، مینیمم دمای لازم برای کندانس بخار آب توسط آب برگشتی از ساختمان به بویلر است.

COND 1 6 - بویلر چگالشی 1

جهت دسترسی به مباحث کامل این آموزش کلیک کنید