پمپ و پمپاژ 2

امتیاز 5.00 ( 2 رای )

برای جواب به این سوا ل که چرا سازندگان، مشخصات پمپ را با هد معرفی می کنند نه با فشار psi، باید گفت که دانسیته آب بر اعداد افت فشار psi تاثیر گذار است و دمای آب نیز در آن دخالت دارد. به بیان دیگر، اگر خواسته باشیم با افت فشار psi بخوانیم، 1 پوند آب همان وزنی را دارد که در دمای های سرد یا گرم داراست. لذا خواندن مشخصات پمپ براساس مقدار هد انجام می گیرد نه psi.

بررسی مشخصات پمپ

برای مثال در شکل های زیر به 2 حالت برای 2 دمای متفاوت در مشخصات پمپ اشاره شده است.

در شکل اول، در دمای 60 درجه فارنهایت، و هد 30 فوتی، اختلاف فشاری معادل 12.9 psi ایجاد کرده است.

پمپ 2 3 - پمپ و پمپاژ 2

اما در شکل دوم، در دمای 300 درجه فارنهایت، و هد 30 فوتی، اختلاف فشاری معادل 12.0 psi ایجاد کرده است.

سوال بعدی این است که اگر سیال آب نباشد، تغییرات به چه صورت است؟

در اینجا هم جواب به تغییرات دانسیته و Specific Gravity باز می گردد. برای مثال آب را با 2 سیال دیگر یکی شامل مقداری آب نمک و دیگری شامل 5% پروپیلن گلایکول در زیر مقایسه کرده ایم. به تفاوت در اختلاف فشارهای دو سر پمپ توجه کنید.

پمپ 2 3 - پمپ و پمپاژ 2

حال برای محاسبه مقدار هد پمپ، از روابط استاندارد زیر استفاده می کنیم. فرض بر این است که دما 60 درجه فارنهایت و سیال آب است. تنها کافی است که مقدار افت فشار خوانده شده در 2 سر پمپ را (بر حسب psi)، در عدد 2.31 ضرب نمایید.

پمپ 2 6 - پمپ و پمپاژ 2

سوال بعدی این جاست که چطور می توانیم دبی سیستم را پیدا کنیم؟

برای اینکار به 2 پارامتر اصلی از مشخصات پمپ نیاز داریم.

اول، مقدار بار حرارتی یا برودتی محاسبه در سیستم هیدرونیک و دوم، مقدار دلتا تی بین دمای آب رفت و برگشت. در زیر رابطه مربوطه  داده شده است. از دلتا تی 20 و 10 درجه برای پیش فرض در سیستم های گرمایشی و سرمایشی هیدرونیک استفاده خواهیم کرد.

پمپ 2 4 300x96 - پمپ و پمپاژ 2

قبل از وارد شده به بحث بعدی، بایستی محاسبات هد پمپ را نیز با هم مرور کنیم. در شکل زیر، پمپ آب را از یک منبع باز در ارتفاع 8 فوتی مکش کرده و بعد از عبور دادن آن از یک مبدل حرارتی، آن را وارد یک مخزن به ارتفاع 20 قوت از سطح پمپ می کند. دبی عبوری از پمپ 50 gpm است. مقدار هد را محاسبه کنید.

پمپ 2 5 - پمپ و پمپاژ 2

مطالب مفید دیگر

پمپ و پمپاژ – جلسه اول

پمپ و پمپاژ – جلسه دوم

پمپ و پمپاژ – جلسه سوم

پمپ و پمپاژ – جلسه چهارم

پمپ و پمپاژ – جلسه پنجم

پمپ و پمپاژ – جلسه ششم

پمپ و پمپاژ – جلسه هفتم