محاسبه ابعاد کانال کشی 1

امتیاز 3.75 ( 4 رای )

در این آموزش به نحوه اندازه گیری و خواندن فشار و همچنین محاسبه ابعاد کانال کشی اشاره شده است. از آنجا که فشار هوا در کانال مستقیما بر گذر هوا تاثیر می گذارد، اندازه گیری فشار هوا مهم است. فشار هوا در یک تایر بر حسب psi (پوند بر اینچ مربع) اندازه گرفته می شود.

محاسبه ابعاد کانال کشی

فشار هوا در کانال برحسب اینچ آب گیج (اینچ آب یا “wg) اندازه گیری می شود. Psi و “wg هر دو یک چیز را اندازه می گیرند: مقدار فشار بر مقدار معین سطح. با این وجود چون “wg برای اندازه گیری فشارهای کوچک مناسب است برای کانال به کار می رود.

اندازه گیری های انجام شده توسط یک نجار و یک مکانیک را با هم مقایسه کنید. نجار از خط کشی که 8.1 و 16.1 اینچ درجه بندی شده استفاده می کند. مکانیک از ابزاری استفاده می کند که تا هزارم اینچ را اندازه می گیرد.

newduct 2 1 - محاسبه ابعاد کانال کشی 1

بادزن فشاری تولید می کند که منجر به جریان یافتن هوا می شود.

اندازه گیری با psi و wg را با هم مقایسه کنید. فشار در یک کانال ممکن است “wg 1 باشد. همین فشار برحسب psi فقط 0.04 psi خواهد بود. می بینید که چرا psi مقیاس خوبی برای “wg اندازه گیری تغییرات کوچک در فشار کانال نیست.

عبارت اینچ آب به معنای اختلاف ارتفاع آب بر حسب اینچ در یک فشارسنج آبی است. یک فشارسنج آبی وسیله ای ابتدایی برای اندازه گیری فشار در کانال است. در عمل از سایر وسایلی که راحت تر کار می کنند.

مانند مانومتر الکترونیکی استفاده می شود. اما همه وسایلی که فشار را برحسب “wg اندازه می گیرند بر مبنای اندازه ارتفاع آب کار می کنند. که در شکلهای زیر توضیح داده شده اند.

شکل زیر یک مجرای کوچک پلاستیکی را نشان می دهد که در B به لوله شیشه ای V شکل متصل شده است. فشار در انتهای باز لوله ها (A، E) برابر است (چون فشار جو است) بنابراین ارتفاع آب در C و D برابر است.

newduct 2 2 - محاسبه ابعاد کانال کشی 1

لوله U شکل با فشار برابر در هر دو طرف

شکل زیر انتهای باز مجرا را نشان می دهد که در کانالی که هوا جریان دارد قرار گرفته است. . بنابراین فشار در A بیشتر از فشار در E است. این فشار در C آب را به پایین می راند. این یعنی اینکه سطح آب در D باید به همان اندازه بالا بیاید.

اگر فشار در C آب را 4.0 اینچ به پایین برند، باید در D ارتفاع آب 4.0 اینچ بالا بیاید. بنابراین اختلاف دو سطح 8.0 اینچ می شود. فشار خوانده شده در این لوله U شکل 0.8 “wg است.

newduct 2 3 - محاسبه ابعاد کانال کشی 1

خواندن فشار در لوله U شکل

محاسبه ابعاد کانال کشی

برای کار در رابطه با جریان هوا در کانال باید با استفاده از معادلات ساده و تغییر حالت آن ها به شکلی دیگر آشنا باشید. برای همه تکنیسین های تهویه مطبوع این دو مهارت ضروری است. در این جا فرض می کنیم شما کار با معادلات ساده و همچنین کار با ماشین حساب را بلد هستید. شما برای به دست آوردن ابعاد کانال و محاسبه مقدار سرعت هوا از معادلات ریاضی استفاده خواهید کرد.

این محاسبات برای هر تکنیسین تهویه مطبوع مهم است. باید ماشین حسابی داشته باشید که کلیدی برای عدد پی (π) و کلید ریشه دوم را داشته باشد

newduct 2 4 - محاسبه ابعاد کانال کشی 1

همچنین داشتن کلید برای پرانتر مفید خواهد بود

newduct 2 5 - محاسبه ابعاد کانال کشی 1

برای قسمت های صنعتی، مانند کار سرویس دهی، مدیریت انرژی وTAB  (آزمایش، تنظیم و متعادل سازی)، داشتن ماشین حسابی با کلید مخصوص محاسبه ریشه سوم مفید است

newduct 2 6 - محاسبه ابعاد کانال کشی 1

محاسبه ابعاد کانال کشی

محاسبه ابعاد کانال بسیار مهم است زیرا مقدار و سرعت هوای انتقالی توسط یک بیستم وابسته به ابعاد کانال است، ممکن است لازم شود محاسبه کنید که برای جابجایی مقدار مشخص هوا، ابعاد کانال چقدر باید باشد. یا ممکن است لازم باشد محاسبه کنید که یک کانال مستطیل شکل با چه ابعادی معادل با یک کانال دایره ای است.

برای کار با ابعاد کانال، باید مهارت های زیر را داشته باشید:

  • مساحت کانال مستطیل شکل را با داشتن ابعاد آن به دست آورید.
  • بتوانید اینچ مربع را به فوت مربع تبدیل کنید و بالعکس
  • وقتی که مساحت و یکی از اندازه های کانال مستطیل شکل معلوم است، اندازه دیگر را به دست آورید.
  • با داشتن قطر یک کانال دایره ای مساحت آن را به دست آورید.
  • با داشتن مساحت یک کانال دایره ای قطر آن را به دست آورید.

همه این عملیات در این مقاله توضیح داده شده اند. همه آن ها ساده هستند، به ویژه اگر از ماشین حساب استفاده کنید.

محاسبه مساحت کانال ها

سطح مقطع یک کانال مستطیلی، یک مستطیل است. اغلب باید مساحت سطح مقطع را بیابید. برای یافتن مساحت هر مستطیلی، اندازه دو بعد آن را در هم ضرب کنید. مثلا برای یافتن مساحت

newduct 2 7 - محاسبه ابعاد کانال کشی 1

سطح مقطع یک کانال

newduct 2 8 - محاسبه ابعاد کانال کشی 1

مساحت یک مستطیل ʺ4×ʺ2. هشت اینچ مربع است.

مستطیل شکل دو، ارتفاع آن را در پهنای آن ضرب کنید:

ارتفاع × پهنا = مساحت

8 اینچ مربع = 2 اینچ × 4 اینچ = مساحت

همان طور که در شکل  می بینید 8 مربع یک اینچ مربعی در مستطیلی که ابعادش 4 اینچ در 2 اینچ است قرار می گیرد. از این روش برای یافتن مساحت کانال استفاده کنید. از آنجا که ابعاد کانال برحسب اینچ داده می شوند، با ضرب کردن یک بعد در بعد دیگر، مساحت کانال برحسب اینچ مربع به دست می آید. علامت اختصاری آن sq.in یا in2 است.

توجه: هنگام مشخص کردن  ابعاد کانال، ابتدا پهنا (اندازه افقی) داده می شود. ارتفاع (اندازه عمودی) بعد از پهنا داده می شود. در سیستم تهویه مطبوع، ابتدا اندازه ای که در نقشه نشان داده شد، داده می شود.

بنابراین یک کانال برحسب زاویه دید نقشه به صورت 21×81 یا 81×21 مشخص می شود. ابعاد کانال های مستطیلی معمولا اعداد زوج هستند.

مثال 1 – محاسبه ابعاد کانال کشی

مساحت یک کانال با ابعاد 10 اینچ در 8 اینچ را بیابید:

ارتفاع × پهنا = مساحت

8 اینچ × 10 اینچ = مساحت

sq.in 80 = مساحت

تبدیل اینچ مربع به فوت مربع

برای بیشتر کارهای تهویه مطبوع، باید مساحت کانال را به جای اینچ مربع برحسب فوت مربع داشته باشید. سرعت هوا بر حسب فوت در دقیقه و مقدار هوا بر حسب فوت مکعب در دقیقه اندازه گرفته می شود.

بنابراین، به منظور استفاده از مساحت کانال همراه با سایر مقادیر، باید مقدار آن را بر حسب فوت مربع نداشته باشید. یک فوت مربع اندازه مساحت مربعی با ابعاد یک فوت است. یعنی هر بعد آن 12 اینچ است. بنابراین یک فوت مربع برابر 144 اینچ مربع است:

ارتفاع = پهنا = مساحت

12 اینچ × 12 اینچ = مساحت

144 اینچ مربع = مساحت

از آنجا که sq.in 144 برابر یک فوت مربع است، برای تبدیل اینچ مربع به فوت مربع باید آن را بر 144 تقسیم کرد:

Sq.ft = (sq.in) / 144

مثال 2-  محاسبه ابعاد کانال کشی

ابعاد کانال مستطیل شکلی، 24 اینچ در 18 اینچ است. مساحت سطح مقطع آن برحسب فوت مربع چقدر است؟

مرحله اول: مساحت را برحسب اینچ مربع بیابید.

18 اینچ × 24 اینچ = مساحت

 sq.in432 = مساحت

newduct 2 9 - محاسبه ابعاد کانال کشی 1

یک فوت مربع برابر 144 اینچ مربع است

در مرحله دوم از محاسبه ابعاد کانال کشی مساحت را بر حسب فوت مربع بیایید.

 144/ مساحت برحسب اینچ مربع = مساحت بر حسب فوت مربع

3 sq.in = مساحت

144/sq.in  432 = مساحت بر حسب فوت مربع

این دو مرحله را می توان با هم ترکیب کرد:

144/ ارتفاع × پهنا = مساحت

144 اینچ/ 18 اینچ × 24 اینچ = مساحت

توجه: این پرسش را می توان با تبدیل 24 اینچ و 18 اینچ به فوت قبل از ضرب کردن آن ها حل کرد. این کار را با تقسیم اعداد بر 12 انجام دهید:

3= sq.ft 1.5 فوت × 2 فوت

1.5 فوت = 18 اینچ

2 فوت = 24 اینچ

هر دو روش نتیجه یکسانی دارند و انجام هر دو یا ماشین حساب آسان است. تبدیل فوت مربع به اینچ مربع ممکن است لازم شود فوت مربع را به اینچ مربع تبدیل کنید، مخصوصا برای پیدا کردن ابعاد کانال برحسب اینچ وقتی به مساحت آن بر حسب فوت مربع داده شده است. برای تغییر فوت مربع به اینچ مربع، آن را در 144 ضرب کنید:

144 × مساحت بر حسب فوت مریع = مساحت بر حسب اینچ مربع

برای مثال، مساحت کانالی که مساحت آن sq.ft 3.8 است را بر حسب اینچ مربع بیابید.

144 ×(sq.in) مساحت بر حسب = (sq.ft) مساحت بر حسب

144× 3.8 sq.ft = (sq.in) مساحت بر حسب

sq.in 547.2 = مساحت

منبع: مجله حرارت و برودت – شماره 7

این مطالب ادامه دارد …

برای دسترسی به دیگر مطالب طراحی کانال کشی کلیک کنید