new vrf 01 472x267 - سیستم های VRF بخش 2

قبل از ادامه بحث به مطلب بسیار مهمی اشاره خواهیم کرد و آن هم این است که در سیستمهای وی آر اف…