بازدید: 4690 بازدید

در بخش دوم از آموزش طراحی بوستر پمپ در ساختمان به مبحث فشار می پردازیم.

محاسبه فشار در طراحی بوستر پمپ

حال که نیازمندی های GPM (دبی آب در گردش) را می دانیم، وقت آن است که فشار مورد نیاز برای انتقال جریان در تمام وسایل را محاسبه کنیم. بخاطر داشته باشید که آب، تمایل به دنبال کردن مسیری با کمترین مقاومت را دارد. در نتیجه، اگر ما نیاز وسیله ای که در انتهای مسیر با بیشترین مقاومت قرار دارد را برآورده کنیم، منطقی بنظر می رسد که نیاز تمام وسایل دیگر در سیستم را برآورده نموده ایم. وقتی که این مقاومت یا افت فشار را محاسبه می کنیم، مهم است که افت فشار لوله کشی و افت فشار وسیله ای که در انتهای مسیر قرار دارد را جمع ببندیم. مسیر با بیشترین افت فشار می تواند یک لوله کشی طولانی به سمت واحدی باشد که افت فشار خیلی کمی دارد. بالعکس، ممکن است یک مسیر لوله کشی خیلی کوتاه به سمت واحدی باشد که افت فشار خیلی زیادی دارد.

برای محاسبه افت فشار، باید عوامل متعددی را در نظر بگیریم که شامل افت اصطکاک لوله کشی (شامل اتصالات)، ارتفاع بالاترین وسیله و افت فشار مستقل وسیله می باشد. با اینکه این محاسبه زمانبر است، اما قدمی مهم در تعیین مناسب نیازهای فشار ساختمان می باشد. این مقاله شامل کاربرگ های متعددی برای کمک به مستند سازی و انجام محاسبات است.

محاسبه افت اتصالات در طراحی بوستر پمپ

قدم اول ما تعیین افت فشار در بین اتصالات مختلف (زانو، سه راهی و …) در هر شاخه لوله است. جدول نشان داده شده در شکل 2.1 و 2.2، ابزار ما برای این کار خواهند بود. قدم اول، مسیریابی کردن لوله کشی از محل تقویت پیشنهادی به سمت وسیله ای است که در انتهایی ترین نقطه شاخه لوله کشی قرار دارد. باید تعداد هر نوع از اتصالات را در ستون A کاربرگ شکل 2.1 ثبت کنیم. به یاد داشته باشید که برای هر سایز لوله و هر نرخ جریان در امتداد لوله کشی یک کاربرگ نیاز دارید. پس از ثبت این داده ها، به جدول نشان داده شده در شکل 2.2 رجوع کنید. این جدول هر یک از اتصالات را به طولی معادل از لوله مستقیم تبدیل می کند. طول معادل را در فضاهای مربوطه در ستون B از شکل 2.1 ثبت کنید. پس از وارد کردن تمام داده ها، ستون A و ستون B را در هم ضرب و جواب را در ستون C ثبت کنید و به گام بعدی بروید.

booster 2 1 - طراحی و محاسبات بوستر پمپ آبرسانی 2

booster 2 2 - طراحی و محاسبات بوستر پمپ آبرسانی 2

حال زمان تعیین افت فشار کل مسیر لوله کشی است. برای این کار، از کاربرگ افت فشار مسیر که در شکل 2.3 نشان داده شده استفاده می کنیم. همچنین به یک ماشین حساب که افت فشار را در هر 100 فوت از طول لوله بر اساس جریان های مختلف تعیین کند نیاز داریم. 

booster 2 3 - طراحی و محاسبات بوستر پمپ آبرسانی 2

سایز لوله و نرخ جریان را در دو ستون اول ثبت کنید. طول حقیقی لوله مستقیم (با اتصالات کمتر) را داخل ستون A می نویسیم. طول کل معادل لوله مستقیم را در ستون B ثبت می کنیم (فقط اتصالات، از شکل 2.1). به یاد داشته باشید که مقادیر متفاوتی برای هر سایز لوله و نرخ جریان خواهید داشت. حال ستون های A و B را جمع کرده و نتیجه را در ستون C، طول کل لوله بنویسید. حال به ماشین حساب رجوع کرده تا افت فشار در هر 100 فوت لوله را بر اساس دب و سرعت مجاز بدست آورید. این مقدار را در ستون D ثبت کنید. پس از اینکه این بخش را برای تمام لوله کشی کامل نمودید، ستون C و ستون D را در هم ضرب کرده و بر 100 تقسیم کنید. جواب را در ستون E بنویسید. این مقدار افت فشار کل برای هر لوله با هر طول مشخص، سایز و نرخ جریان می باشد. مقادیر ستون E را جمع کرده و جواب را در فضای مربوطه قرار دهید (مبحث طراحی بوستر پمپ).

بالاترین کد ارتفاعی مرتبط با سیستم بوستر پمپ را ثبت کرده و به محاسبه هِد کل اضافه کنید. از آنجایی که بوستر های فشار معمولا با PSI تعریف می شوند و نه با فوت آب، عدد کل را به 2.31 تقسیم کرده تا تبدیل به PSI شود. حال باید افت فشار وسیله ای در مدار که بیشترین افت را دارد اضافه کنیم. این اطلاعات را می توان از شرکت سازنده وسیله به دست آورد که معمولا به PSI بیان می شود. عدد کل به دست آمده حداقل فشاری است که در لوله اصلی مورد نیاز است.

بجای درگیر شدن با افت فشار وسایل، اغلب ساده تر است که فرضی برای حداقل فشار مورد نیاز در دورترین وسیله در نظر بگیریم. معمولا این فشار در محدوده 25 تا 30 PSIG می باشد. مثل همیشه، راهنمای وسایل را بررسی کنید تا مشخص شود آیا قانونی برای فشار حداقلی در دورترین وسیله تعیین شده است یا خیر. این جدول بطور کامل در کد IPC و مبحث 16 آورده شده است. 

از آنجا که هدف ما تعیین مداری با بیشترین افت فشار است، مهم است که محاسبه ای برای افت فشار در هر مدار از سیستم انجام دهیم. این مسئله می تواند پروسه ای بسیار زمانبر باشد. در هر صورت، بسته به تجربه شما، این امکان وجود دارد که سیستم را با دقت مشاهده کرد و سنجید و انتخاب ها را به 2 یا 3 مورد تقلیل داد. این کار زمان و تلاش مورد نیاز را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد. لطفا به خاطر داشته باشید که اگر در هر مدار، شک و شبهه ای دارید، بهترین کار این است که کمی زمان بیشتر روی محاسبه گذاشته شود تا اینکه بعدا، هزینه و کار بیشتری برای اصلاح سیستمی با سایز نادرست صرف شود (مبحث طراحی بوستر پمپ).

پس از تعیین نیازمندی های کل در جریان، خیلی از مهندسین مشاور عقیده دارند ضریب امنیتی برای محاسباتشان در نظر بگیرند. هیچ قانون دقیق و صریحی برای تعیین مقدار و اهمیت ضریب ایمنی وجود ندارد. اگر قرار باشد ضریبی استفاده شود، باید بر اساس تجربه مستقل مهندسی باشد که با طراحی تقویت کننده فشار آب سر و کار دارد.

دسترسی به محاسبات کامل بهمراه نقشه کشی و نکات اجرایی

رفرنس: کد IPC