بازدید: 2635 بازدید

در جلسه گذشته به حل یک مثال عددی در خصوص دستگاه انرژی ریکاوری پرداختیم و نتیجه این برآیند بصورت عددی برای هوای تازه و هوای اگزازست قبل و بعد از چرخ انرژی در شکل زیر آورده شده است.

ER 2 1 - دستگاه انرژی ریکاوری چیست؟ (بخش 2)

بررسی دماها قبل و بعد از چرخ انرژی در تابستان

کارکرد دستگاه انرژی ریکاوری در فصل زمستان 

همانطور که در شکل مشخص است، هوای تازه با دمای خشک 17 درجه و رطوبت 11 گرین بر پوند، در قسمت ورودی هوارسان دریافت شده و پس از عبور از چرخ انرژی با دمای خشک 61 درجه سانتیگراد و رطوبت 35 گرین بر پوند خارج می شود.

ER 2 2 - دستگاه انرژی ریکاوری چیست؟ (بخش 2)

استفاده از چرخ انرژی در پیش گرم کردن هوای تازه در فصل زمستان

در این چرخ انرژی از ضریب اثر 83% برای انتقال انرژی کل بین هوای تازه و هوای محیط داخل استفاده شده است. همانطور که در نمودار مشخص است، در حدود 50.000 بی تی یو بر ساعت در هر 1000 سی اف ام در بار تهویه کاهش داشته ایم. نتیجه این برآیند بصورت عددی برای هوای تازه و هوای اگزازست قبل و بعد از چرخ انرژی در شکل زیر آورده شده است.

ER 2 3 - دستگاه انرژی ریکاوری چیست؟ (بخش 2)

بررسی دماها قبل و بعد از چرخ انرژی در زمستان

از ویژگی های مهم چرخ های انرژی، کارکرد آن در هر نوع شرایط آب و هوایی بصورت فول لود یا در میان باری است، و هوا پس از خروج از چرخ و ترکیب با هوای برگشتی، با شرایطی نزدیک به شرایط آسایش وارد کویل های سرمایش و گرمایش می شود. نمودار زیر نشان دهنده شرایط کاری سیستم در دو حالت زمستانی و تابستانی است.

ER 2 4 - دستگاه انرژی ریکاوری چیست؟ (بخش 2)

کارکرد چرخ انرژی در شرایط زمستانی و تابستانی

دستگاه های بازیافت انرژی در دو حالت می توانند مورد استفاده قرار گیرند. اول اینکه از این سیستم می توان بعنوان تامین کننده هوای تازه افراد استفاده شود. برای این نوع دستگاه همانطور که قبلا توضیح داده شده، کاهش مصرف انرژی بالایی نسبت به دیگر دستگاه های فول فرش ایر وجود خواهد داشت.

حالت دوم، ترکیب آن با هوارسان دیگری است که در این حالت هوای تازه با هوای برگشتی اتاق ترکیب شده و سپس وارد کویل های سرمایش و گرمایش می شود. در این نوع دستگاه هم هوای تازه تامین شده است و هم عمل پیش گرم و پیش سرد آن جهت کاهش مصرف انرژی اتفاق افتاده است.

در زیر دو نمونه از این حالت نشان داده شده است. شکل اول نشان دهنده ترکیب یک دستگاه انرژی ریکاوری با یک روف تاپ است.

ER 2 5 - دستگاه انرژی ریکاوری چیست؟ (بخش 2)

ترکیب دستگاه بازیافت انرژی یک روف تاپ

نمونه دیگر، استفاده از دستگاه بازیافت انرژی و انتقال هوای تازه پیش سرد شده و پیش گرم شده تا پشت دستگاه های محلی مانند فن کویل برای هر فضا بصورت مجزا است.

ER 2 6 - دستگاه انرژی ریکاوری چیست؟ (بخش 2)

انتقال هوای تازه از ERV به فن کویل در هر فضا

از دیگر مزایای دستگاه های بازیافت انرژی، کاهش هزینه های جاری سیستم و کم کردن ظرفیت تجهیزات تهویه مطبوع است. برای روشن تر شدن این موضوع، به دو مثال می پردازیم. در مثال اول انتخاب سیستم را بدون دستگاه بازیافت انرژی و در مثال دوم، انتخاب سیستم را با در نظر گرفتن دستگاه بازیافت انرژی انجام می دهیم.

مثال2 دستگاه انرژی ریکاوری

ظرفیت کویل سرمایشی دستگاه تهویه مطبوع برای خنک کردن فضایی با حجم هوای 10.000 سی اف ام که حجم هوای تهویه آن 3000  سی اف است، را محاسبه کنید (بدون بازیافت انرژی

شرایط طرح داخل، طرح خارج و هوای بعد از کویل سرمایشی به قرار زیر است.

ER 2 7 - دستگاه انرژی ریکاوری چیست؟ (بخش 2)

حجم هوای تغذیه برابر 10.000  سی اف ام است که براساس حجم هوای تازه ذکر شده در مسئله، حجم هوای برگشتی برابر 7.000 سی اف ام خواهد بود.  

ER 2 8 1 - دستگاه انرژی ریکاوری چیست؟ (بخش 2)

بررسی ظرفیت دستگاه تهویه مطبوع بدون بازیافت انرژی

این مطلب ادامه دارد …

رفرنس: بخشی از کتاب طراحی و محاسبه هوارسان

نویسنده: نوید ژیانی

آموزش اول دستگاه چرخ انرژی

آموزش سوم دستگاه چرخ انرژی