بازدید: 2290 بازدید

در ادامه آموزش چرخ انرژی جلسه گذسته، با توجه به نمودار سایکرومتریک، شرایط هوای ترکیبی (برگشتی از اتاق و هوای تازه) به قرار زیر است. شرایط هوای ترکیبی عبارت است از

erv 3 3 - دستگاه انرژی ریکاوری چیست؟ (بخش 3)

با داشتن شرایط هوا قبل و بعد از کویل، ظرفیت سرمایشی دستگاه را محاسبه می کنیم.

erv 3 2 - دستگاه انرژی ریکاوری چیست؟ (بخش 3)

با توجه به عدد بدست آمده از یک کویل 40 تنی برای باربرداری اتاق و هوای تهویه استفاده می کنیم.

مثال2 از چرخ انرژی:

مثال قبل را با استفاده از دستگاه بازیافت انرژی مجددا حل می کنیم. در این حالت از یک چرخ انرژی با راندمان 75 درصد استفاده می کنیم. شرایط طرح داخل، طرح خارج و هوای بعد از کویل نیز همانند مثال قبل است. شرایط هوای بعد از چرخ انرژی با توجه به راندمان گفته شده، برابر  است با:

erv 3 1 - دستگاه انرژی ریکاوری چیست؟ (بخش 3)

erv 3 4 - دستگاه انرژی ریکاوری چیست؟ (بخش 3)

نمودار بررسی ظرفیت دستگاه تهویه مطبوع با بازیافت انرژی

هوای خارج شده از چرخ انرژی، با هوای برگشتی از اتاق ترکیب شده و شرایط هوا برابر اعداد ذیل خواهد بود.

erv 3 5 - دستگاه انرژی ریکاوری چیست؟ (بخش 3)

با داشتن شرایط هوا قبل و بعد از کویل، ظرفیت سرمایشی دستگاه را محاسبه می کنیم.

erv 3 6 - دستگاه انرژی ریکاوری چیست؟ (بخش 3)

با توجه به عدد بدست آمده، از یک کویل 30 تنی برای باربرداری اتاق و هوای تهویه استفاده می کنیم. همانطور که مشهود است، استفاده از دستگاه بازیافت انرژی باعث پایین آوردن بار تهویه هوای تازه شده و ظرفیت کویل سرمایشی دستگاه کاهش خواهد یافت.

بازگشت سرمابه با استفاده از چرخ انرژی

حال به بررسی بازگشت سرمایه، با قرار دادن دستگاه بازیافت انرژی اشاره ای می کنیم. شرایط طرح داخل، طرح خارج و هوای بعد از کویل سرمایشی را مجددا یادداشت می کنیم. حجم هوای تازه همان 3000 سی اف ام و بار اتاق را 24 تن در نظر بگیرید.

erv 3 7 - دستگاه انرژی ریکاوری چیست؟ (بخش 3)

برای محاسبه بازگشت سرمایه در تمامی پروژه ها، ابتدا هزینه های اولیه را محاسبه  می کنیم. هزینه های اولیه در اینجا شامل موارد زیر است:

  • هزینه خرید و نصب دستگاه بازیافت انرژی با حجم هوای دهی 3000 سی اف ام و راندمان 75 درصد به قرار 10.800 دلار
  • کاهش بار سرمایشی بعد از قرار دادن دستگاه برابر 10 تن است. اگر هزینه خرید و نصب دستگاهی به ازای هر تن، 1000 دلار باشد، مجموعا 10.000 دلار صرف جویی خواهیم کرد.

لذا ما به تفاوت هزینه های اولیه برابر 800 دلار خواهد بود. حال بایستی مصرف انرژی را در طی یکسال برای کارکرد دستگاه چرخ انرژی در شرایط سرمایش و گرمایش محاسبه کنیم. تفاوت بین اعداد بدست آمده با دستگاه و بدون دستگاه نشان دهنده مقدار انرژی ذخیره شده در طی یک سال خواهد بود.

فرض کنیم دستگاه مورد نظر برای 16 ساعت در طی یک روز و 260 روز در سال کار خواهد کرد. هزینه برق مصرفی به ازای هر کیلو وات ساعت برابر 0.06 دلار و هزینه گاز مصرفی به ازای هر صد هزار بی تی یو، 0.6 دلار است.

با استفاده از نرم افزار های محاسباتی بار ساختمان، همچون کریر و ترین، کاهش مصرف انرژی سالیانه بدست خواهد آمد. برای این مثال کاهش مصرف انرژی در حالت سرمایش برابر 292 دلار و برای حالت گرمایش برابر 1.641 دلار خواهد بود. بنابراین مجموع کاهش مصرف انرژی در طی یک سال برابر 1.933 دلار با دستگاه بازیافت انرژی بدست می آید.

حال بایستی مقدار مصرف انرژی که توسط فن دستگاه اضافه شده به سیستم، مصرف می گردد را محاسبه کنیم. فرض کنیم برای 3000 سی اف ام و افت فشار خارجی 0.75 اینچ ستون آب، اسب بخار ترمزی برابر 2.26 باشد. بر این اساس مقدار مصرف فن برابر است با

erv 3 8 - دستگاه انرژی ریکاوری چیست؟ (بخش 3)

ما به تفاوت انرژی مصرفی با استفاده چرح انرژی

erv 3 9 - دستگاه انرژی ریکاوری چیست؟ (بخش 3)

با توجه به اعداد بدست آمده، زمان برگشت سرمایه برابر است با

erv 3 10 - دستگاه انرژی ریکاوری چیست؟ (بخش 3)

همانطور که مشخص است، زمان برگشت سرمایه کمتر از 6 ماه برای دستگاه چرخ انرژی اضافه شده خواهد بود.

رفرنس: بخشی از کتاب طراحی و محاسبه هوارسان

نویسنده: نوید ژیانی

آموزش اول دستگاه چرخ انرژی

آموزش دوم دستگاه چرخ انرژی