آموزش سایکرومتریک بخش پنجم

امتیاز 4.00 ( 3 رای )

از این جلسه به بررسی محاسبات هواساز در سایکرومتریک اشاره می کنیم. طبق مطلب گفته شده جلو رفته و ظرفیت کویل های هواساز را محاسبه می کنیم. 

محاسبات هواساز در سایکرومتریک

یک فضا بایستی در شرایط 22 درجه سانتیگراد (دمای خشک) و رطوبت نسبی 50% نگاه داشته شود. مقدار بار سرمایش سنسیبل و نهان به ترتیب برابر 10.8 و 7.2 کیلو وات است. مقدار بار کویل سرمایشی و دوباره گرمکن را برای هواساز محاسبه کنید؟

شرایط مسئله

 • هوای خارج : 28 درجه سانتیگراد (دمای خشک) و رطوبت نسبی 80%
 • نسبت هوای تازه به هوای برگشتی برابر 20% به 80% است
 • نقطه شبنم برابر 8 درجه سانتیگراد است

مشخصات هواساز در زیر آمده است.

psy 5 1 - آموزش سایکرومتریک بخش پنجم

روش حل

 • ابتدا شرایط داده شده در مسئله را در نمودار سایکرومتریک رسم نمایید.
 • سپس شرایط اتاق را در نقطه R ترسیم کنید.
 • سپس شرایط هوای خارج را در نقطه O ترسیم کنید.
 • حال نقاط O و R را بهم وصل نمایید.

psy 5 2 - آموزش سایکرومتریک بخش پنجم

 • حال بایستی نقطه M را که شرایط ترکیب هوای برگشتی و هوای تازه را نشان می دهد را در نمودار مشخص کنیم. برای این منظور به اندازه نسبت 20% (هوای تازه) روی خط قبلی (نزدیک تر به شرایط اتاق) انتخاب کنید. این همان نقطه M است. (و یا 80% از نقطه هوای تازه فاصله بگیرید). توجه داریم که هر چه مقدار هوای برگشتی بیشتر باشد، نقطه M به نقطه R (شرایط اتاق) نزدیک تر خواهد شد (مبحث محاسبات هواساز در سایکرومتریک).
 • حال بایستی مقدار SHR که همان نسبت بار سنسیبل به بار کل است را پیدا کنیم.

psy 5 3 1 - آموزش سایکرومتریک بخش پنجم

 • این همان مقدار شیب خطی است که در گام های بعدی به آن نیاز داریم.
 • سپس نقطه شبنم داده شده را در نمودار مشخص کنید. توجه داریم که این نقطه بایستی بر روی نمودار 100% اشباع واقع شود.
 • حال نقطه M را براساس شیبی که در بخش ششم، بدست آمد تا نقطه شبنم امتداد دهید (نقطه شبنم را با ADP نشان میدهیم).

psy 5 4 - آموزش سایکرومتریک بخش پنجم

 • با توجه به اینکه در شرایط مسئله از ضریب بای فاکتور صحبتی نشده است، می توان شرایط گرمایش را مستقیما از نقطه شبنم لحاظ کنیم.
 • حال بایستی شرایط دمای رفت از کویل را وارد کنیم. برای این منظور از نقطه R و با شیب 6 خطی را رسم کنید. برای گرمایش نیز یک خط راست از نقطه شبنم (ADP) به سمت راست رسم کنید. هر جا که این 2 خط یکدیگر را قطع کنید، همان دمای خروجی از کویل است که در نمودار با نقطه S و مقدار 15 درجه سانتیگراد نشان داده شده است (مبحث محاسبات هواساز در سایکرومتریک).

psy 5 5 - آموزش سایکرومتریک بخش پنجم

 • حال به محاسبات کویل می رسیم. با توجه به اینکه دمای هوای رفت مشخص شده است، تنها نیاز داریم مقدار حجم هوای رفت را محاسبه کنیم. از رابطه زیر استفاده می کنیم.

psy 5 6 - آموزش سایکرومتریک بخش پنجم

در این رابطه داریم

 • Hs: مقدار بار سنسیبل فضا بر حسب کیلو وات
 • Ma: مقدار حجم هوای عبوری بر حسب کیلو گرم بر ثانیه
 • Cp: مقدار ضریب هوا برابر با 1.01 در شرایط سطح دریا
 • Tr: دمای اتاق (درجه سانتیگراد)
 • Ts: دمای هوای تغذیه (درجه سانتیگراد)

لذا در رابطه عدد گذاری کرده و مقدار حجم هوا را بدست می آوریم.

psy 5 7 - آموزش سایکرومتریک بخش پنجم

 • حال برای محاسبه ظرفیت کویل، از مقادیر آنتالپی از نمودار استفاده می کنیم. رابطه زیر را داریم:

psy 5 8 - آموزش سایکرومتریک بخش پنجم

در این رابطه داریم:

 • H cooling coil: مقدار بار سنسیبل فضا بر حسب کیلو وات
 • Ma: مقدار حجم هوای عبوری بر حسب کیلو گرم بر ثانیه
 • Hm: مقدار آنتالپی در نقطه ترکیب هوا M بر حسب کیلوژول بر کیلوگرم
 • Hadp: مقدار آنتالپی در نقطه شبنم  ADP بر حسب کیلوژول بر کیلوگرم

لذا در فرمول عددگذاری می کنیم

psy 5 9 - آموزش سایکرومتریک بخش پنجم

طبق رابطه بالا ظرفیت کویل سرمایشی برابر 38.2 کیلووات است.

نکته

 • مقدار ظرفیت سرمایشی 38.2 کیلووات بسیار بیشتر از مقدار بار سنسیبل 10.8 کیلووات است. دلیل آن هم برمیگردد به مقدار بار هوای تازه که در تابستان، ظرفیت سرمایشی بالایی دارد (مبحث محاسبات هواساز در سایکرومتریک). 
 • حال به محاسبه ظرفیت کویل دوباره گرمکن می پردازیم. طبق رابطه بخش قبلی می توانیم از فرمول آنتالپی استفاده کنیم. لذا مقادیر آنتالپی را از نقاط ADP وs می خوانیم. دررابطه عدد گذاری می کنیم:

psy 5 10 - آموزش سایکرومتریک بخش پنجم

psy 5 11 - آموزش سایکرومتریک بخش پنجم

دیگر آموزشهای رایگان طراحی با سایکرومتریک

آموزش طراحی هواساز استخر با استفاده از نمودار سایکرومتریک

آموزش طراحی هواساز سالن اجتماعات با استفاده از نمودار سایکرومتریک