این جلسه به سیستم هایی اشاره خواهیم کرد که استفاده از دیگ چگالشی در آنها بسیار توصیه می گردد و نیز توضیحاتی را در خصوص لوله کشی برای این نوع بویلرها شروع خواهیم کرد. سیستم هایی همچون هیت پمپ آب خنک و گرمایش کفی از مهمترین آنها هستند. 

کاربرد دیگ چگالشی

هیت پمپ آب خنک با دیگ چگالشی

یکی از سیستم های بسیار عالی به همراه دیگ چگالشی سیستم هیت پمپ آبی است. این سیستم به همراه یک بویلر و برج خنک در پروژه ها نصب می شود و با توجه به طبیعت دستگاه های هیت پمپ آبی، که رنج درجه حرارت کاری آب بین 60 تا 90 درجه فارنهایت است، استفاده از بویلر چگالشی بسیار توصیه می گردد. در این نوع سیستم ها که درجه حرارت آب برگشتی بسیار پایین است و کاکرد بویلر در اکثر مواقع در میان باری است، رسیدن به راندمان 99% دور از ذهن نیست.

گرمایش کفی و ذوب برف با دیگ چگالشی

استفاده از دیگ چگالشی برای این سیستم توصیه میگردد با توجه به رنج درجه حرارتی که آب بین 85 تا 125 درجه فارنهایت دارد. این رنج پایین، رسیدن به چگالش در دودکش و رسیدن به راندمان های بالا را تامین می کند.

 • تمامی سیستم های آب گرمی که با دلتا تی بالا (برای مثال 30 تا 50) و دمای ساپلای پایین طراحی می شوند. قبل از ورود به بحث لوله کشی، بایستی تصمیم بگیریم که کنترل ست پوینت بویلر در کجا باید قرار بگیرد؟ در لوله رفت یا لوله برگشت ؟؟؟؟

فرض کنیم که سنسور ست پوینت بویلر، در لوله رفت یا آب ساپلای است. حال سوالی که پیش میآید اینست که اگر از 100% بار به میانباری برسیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا همچنان چگالش هم داریم؟

در بخش لوله کشی، 3 نوع لوله کشی را برای دیگ چگالشی بررسی میکنیم

 • بویلر با سیستم لوله کشی دبی متغیر
 • بویلر با سیستم لوله کشی اولیه ثانویه (در لوپ اولیه دبی حجم ثابت از بویلر عبور میکند)
 • بویلر با سیستم لوله کشی اولیه ثانویه (هر 2 لوپ با دبی متغیر)
 • بویلر با سیستم لوله کشی دبی متغیر

COND 4 3 - بویلر چگالشی 4

همانطور که در تصویر مشخص است، دبی در تمام  سیستم متغیر است. پمپهای بعد از بویلر نیز حجم متغیر انتخاب میشوند. طبق استاندارد اشری 1-90 (بخش 5-6)، در صورتیکه در موتورخانه بیشتر از یک بویلر استفاده شود، بایستی تهمیداتی جهت کاهش اتومات دبی در زمان خاموش شدن یک بویلر در نظر گرفته شود. حالت مشابه را برای چیلرها هم داریم.

برای این منظور اگر سیستم مشابه تصویر بالا، دبی متغیر باشد بایستی که شروط زیر در سیستم دیگ چگالشی برقرار باشد

 • بویلرها مجهز به کاهنده دبی باشند (FLOW LIMITER)
 • بویلرها بایستی به شیرهای 2راهه قطع و وصل مجهز باشند (ISOLATION VALVE): برای اینکه مطمئن شویم که در زمان خاموشی بویلر، دبی از آن عبور نمی کند.
 • هر بویلر بایستی که مینیمم دبی عبوری از خود را در زمان روشن شدن، داشته باشد (در کاتالوگ برای بویلر آمده است). این مهم از SHORT CYCLING نیز جلوگیری میکند.
 • هر پمپ بایستی که مینیمم دبی عبوری از خود را در زمان روشن شدن بویلر، داشته باشد (در کاتالوگ برای پمپ آمده است).
 • هر پمپ بایستی با شیر 2راهه قطع و وصل بویلر اینترلاک باشد، تا در زمانی خاموشی بویلر که دبی عبوری آن صفر است، پمپ نیز خاموش باشد.
 • اضافه کردن شیر کنترلی 3 راهه در سیستم، برای بازگرداندن مینیمم دبی بویلر و پمپها (در صورت حذف بای پس در موتورخانه).

حال مواردی که بیان شد را در سیستم گرمایشی دیگ چگالشی جایگذاری می کنیم. شکل زیر،  تصویر کامل شده سیستم بالا را بهمراه شیرهای 3راهه در ساختمان و بدون باس پس در موتورخانه نشان میدهد.

COND 4 2 - بویلر چگالشی 4

جهت دسترسی به مباحث کامل این آموزش کلیک کنید