محاسبات آتش نشانی 3

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

مبحث طراحی سیستم های اسپرینکلری را ادامه می دهیم با دومین سیستم یعنی سیستم آتش نشانی خشک و بمانند سیستم تر به الزامات طراحی و اجرا اشاره می کنیم.

سیستم آتش نشانی خشک DRY PIPE

از این سیستم در مکان هایی که خطر یخ زدگی متصور است (مانند پارکینگها) به فور استفاده می شود. البته تجهیزات کنترلی سیستم و همچنین dry pipe valve بایستی که در فضایی که دارای تامین گرمایش است، نصب شوند. این سیستم شامل شیر اتوماتیک مدل خشک DRY PIPE VALVE ، اسپرینکلرها، بوسترپمـپ و مخزن آب است. اجزای دیگر این سیستم در زیر آورده شده است.

1- ولو اصلی DRY PIPE VALVE

2- آب مورد نیاز PRIMING WATER

3- نیتروژن یا هوای فشرده

4- خط تخلیه فرعی

5- خط آلارم

6- هشدار دهنده

7- خط تامین نیتروژن یا هوای فشرده

FIRE 3 1 - محاسبات آتش نشانی 3

برخی از نکات مهم سیستم آتش نشانی خشک

  • فشاری که در سمت آب ورودی در نظر گرفته میشود حدود 5 برابر بیشتر از سمت هواست
  • طبق NFPA-13 برای شیر کنترل جریان نمی توانیم از نوع VANE TYPE استفاده کنیم. به این دلیل که در صورت باز شدن ولو اصلی، آب با فشار بالایی وارد رایزر شده و احتمال آسیب به آن وجود دارد
  • بــر اســاس NFPA13 ، در منــاطقی کــه درجــه حــرارت بــه کمتــراز 4 درجــه ســانتیگراد برســد می بایست از این سیستم استفاده نمود
  • طبق NFPA-13 از سیستم GRID برای توزیع شبکه اسپرینکلری نمی توان استفاده کرد. بایستی از لوپ یا درختی استفاده کنیم.
  • با توجه به تاخیر این سیستم نسبت به سیستم تر، توصیه میشود که سطح طراحی 20 تا 30 درصد نسبت به سیستم تر افزایش یابد.
  • در این سیستم از نیتروژن یا هوای پرفشار در لوله ها استفاده می شود. در صورت بروز حریق، اسپرینکلر باز شده و فشار گاز داخل لوله ها افت میکند. در صورت افت فشار تا 10 PSI، فرمان آلارم توسط سوییچ PS40 (شکل زیر) به دستگاه اعلام حریق فرستاده میشود که فشار سمت هوا بسیار افت کرده است. این مشکل می تواند حاصل از عملکرد نادرست کمپرسور نیز باشد.

FIRE 3 2 - محاسبات آتش نشانی 3

 در این شرایط DRY PIPE VALVE باز شده و اجازه ورودی آب به فضای مورد نظر را درکمتر 60 ثانیه می دهد. تجهیز DRY PIPE VALVE طوری طراحی میشود که فشار کم هوا، توانایی نگاه داشتن CLAPPER را در برابر فشار بالای آب داراست. دراین شرایط مقداری آب وارد خط آلارم شده و FLOW SWITCH را با فشار 6PSI فعال میکند.  (شکل زیر از مبحث سیستم آتش نشانی خشک).

FIRE 3 3 - محاسبات آتش نشانی 3

محاسبات NFPA13 – جلسه دوم

طراحی صفر تا 100 هیدرولیکی آتش نشانی بصورت پروژه محور