در ادامه مباحث آموزش هواساز در جلسات گذشته به 10 گام اصلی جهت سایزینگ کویلهای هواساز اشاره کردیم. از این جلسه قصد داریم که با یک مثال نمونه این مراحل را یک به یک توضیح دهیم

مثال آموزش هواساز

برای فضایی به 2.000 سی اف ام هوای تازه نیاز است. مقدار بار سنسیبل و نهان فضا در شرایط تابستانی به ترتیب 200.000 و 50.000 بی تی یو بر ساعت است. مقدار اتلاف حرارت در زمستان 150.000 بی تی یو بر ساعت در نظر گرفته شده است. مشخصات هوارسان را بدست آورید؟ (شرایط در سطح دریا فرض شود و ضریب با پس فاکتور 0.15 است)

  • شرایط طرح داخل تابستانی: دمای خشک 75 درجه و دمای تر 62.5 درجه
  • شرایط طرح داخل زمستانی: دمای خشک 70 درجه
  • شرایط طرح خارج تابستانی: دمای خشک 95 درجه و دمای تر 75 درجه
  • شرایط طرح خارج زمستانی: دمای خشک 15 درجه

گام اول در آموزش هواساز

در این بخش شرایط طرح داخل و خارج را روی نمودار سایکرومتریک مشخص می کنیم و پارامترهای مرتبط را یادداشت می کنیم.

AHU 4 1 1 - آموزش هواساز 4

گام دوم در آموزش هواساز

در این بخش بایستی بارهای نهان و سنسیبل کویل را مشخص می کنیم که بصورت دستی یا با نرم افزار داده شده اند. بارهای اتاق در فرضیات مسئله آمده است. بار نهان و سنسیبل هوای تازه را در حالت سرمایش محاسبه می کنیم.

بار سنسیبل ونهان هوای تازه

AHU 4 2 - آموزش هواساز 4

لذا مقدار بار کل هوای تازه (تهویه) برابر است با

OATH = 89,400 Btu/Hr

بارهای سنسیبل و نهان فضا و هوای تهویه را داریم، لذا بار کویل برابر است با

بار سنسیبل کویل

TSH = 200,000 + 43,200 = 243,200 Btu/Hr

بار نهان کویل

TLH = 50,000 + 46,200 = 96,200 Btu/Hr

بار کل سرمایشی کویل

GTH = 243,200 + 96,200 = 339,400 Btu/Hr

گام سوم در آموزش هواساز

 در این بخش مقدار ESHF را با داشتن بارهای سنسیبل، نهان و ضریب بای پس فاکتور به دست می آوریم. همانطور که قبلا نیز اشاره شد، استفاده از نمودار ESHF راحت ترین راه برای تعیین مجهولات مسئله است.

AHU 4 3 - آموزش هواساز 4

گام چهارم در آموزش هواساز

در این بخش برای تعیین نقطه شبنم کویل، خطی با شیب ESHF=0.78 از نقطه طرح داخل (نقطه شماره 2) به سمت چپ رسم می کنیم تا منحنی 100% اشباع را قطع نماید. طبق نمودار زیر نقطه شبنم برابر 50 درجه فارنهایت خواهد بود (نقطه شماره 3).

ahu 4 5 - آموزش هواساز 4

گام پنجم در آموزش هواساز

در این بخش بایستی ضریب بای پس فاکتور را محاسبه کنیم. در این مثال ضریب بای پس فاکتور در فرضیات مسئله آورده شده است که 0.15 است و راندمان کویل براساس آن 85% است.

گام ششم در آموزش هواساز

در این بخش برای تعیین حجم هوای تغذیه با داشتن دمای شبنم کویل و ضریب بای پس فاکتور داریم

AHU 4 4 - آموزش هواساز 4

دیگر آموزشهای مرتبط در خصوص ” آموزش هواساز” را در محصولات زیر جستجو کنید

 آموزش محاسبات طراحی هواساز سالن اجتماعات 1000 نفره 

آموزش محاسبات طراحی هواساز استخر بروش کنترل رطوبت