کولر آبی1

امتیاز 3.00 ( 2 رای )

در این آموزش به محسابه و سایز کولر آبی در نرم افزار تریس پرداخته شده است. مثال را با یک فضای آموزشی و مدل کردن آن بصورت گام به گام در نرم افزار پیش خواهیم برد. 

مثال: فرض کنید فضایی با مشخصات زیر برای سیستم کولر آبی داریم

 • کلاس آموزشی با ظرفیت 30 نفر
 • سطح اتاق 1610 فوت مربع
 • ارتفاع کف تا بام 15 فوت
 • ارتفاع سقف کاذب 5 فوت
 • بار حرارتی ناشی از روشنایی 2 وات بر فوت مربع
 • تعداد 30 عدد کامپیوتر نیز در اتاق است که هر کدام 200 وات HEAT LOSS دارند

cooler 1 - کولر آبی1

حال مشخصات بام و دیوارهای خارجی را برای سیستم کولر آبی وارد کنید

 • برای بام از سطح مشابه کف یعنی 1610 فوت مربع استفاده کنید.
 • مقدار U-FACTOR را برای بام، عدد 0681 قرار دهید (متغیر برای هر پروژه)

cooler 2 - کولر آبی1

 • برای دیوارهای خارجی، 2 دیوار با زوایایی 135 درجه و 45 درجه وجود دارد. مقدار U-FACTOR را عدد 1046 قرار دهید (متغیر برای هر پروژه)
 • در دیوار با زاویه 135 درجه، سطح خارجی برابر 2X15 فوت است. یک پنجره 7 فوت در 7 فوت و یک در 7 فوت در 7 فوت نیز موجود است.
 • در دیوار با زاویه 45 درجه، سطح خارجی برابر 2X15 فوت است. پنجره و در نیز برای این دیوار وجود ندارد.

cooler 5 - کولر آبی1

 

cooler 3 - کولر آبی1

 

cooler 4 1 - کولر آبی1

 • برای بارهای داخلی، 30 عدد برای افراد، و بار محسوس 250 و 200 بی تی یو بر ساعت را در نظر بگیرید.
 • مقدار بارهای روشنایی و بارهای جانبی سیستم کامپیوتر نیز قبلا داده شده است.

cooler 6 - کولر آبی1

در قسمت بعدی ، بایستی الزاما  از 100% برای حجم هوای تازه در سیستم کولر آبی استفاده کرد. حجم اگزازست از اتاق را نیز 100% وارد کنید.

cooler 7 - کولر آبی1

قبل از وارد کردن اطلاعات سیستم، بایستی یک پارامتر مهم یعنی دمای هوای خروجی از کولر را محاسبه کنیم.

محاسبه این دما برای کولر آبی به 3 پارامتر وابسته است

 • راندمان آدیاباتیک کولر
 • دمای خشک هوای ورودی
 • دمای تر هوای ورودی

سپس با استفاده از رابطه زیر، دمای خروجی از media را برای کولر آبی حساب می کنیم:

 • راندمان آدیاباتیک کولر را 80% در نظر بگیرید.
 • دمای خشک هوای ورودی را 92 درجه فارنهایت در نظر بگیرید.
 • دمای تر هوای ورودی را 62 درجه فارنهایت در نظر بگیرید.

cooler 8 - کولر آبی1

اعداد را در فرمول قرار می دهیم

cooler 9 - کولر آبی1

محاسبات کولر آبی با نرم افزار تریس – بخش دوم