بازدید: 10089 بازدید

مثال 1: منبع انبساط بسته دیافراگمی را برای سیستم لوله کشی چیلر، با مشخصات زیر بدست آورید. ساختمان دارای ارتفاع 100 فوت بوده و موتورخانه و منبع انبساط در پایین ترین سطح پروژه قرار گرفته است.

  • رنج دمای مینیمم تا ماکزیمم: 40 تا 100 درجه فارنهایت
  • فشار ریلیف ولو برای چیلر: 90 psig
  • حجم آبگیری کل سیستم برابر : 3000 گالن

ابتدا حجم های مخصوص را در دماهای داده شده بدست آورید

ex 4 1 - منبع انبساط 5

ضریب آلفا:  ضریب خطی افزایش انبساط حرارتی است برابر با

ex 4 2 - منبع انبساط 5

حال بایستی فشار مینیمم سیستم را برای انبساط بسته دیافراگمی محاسبه کنیم که برابر است با ارتفاع استاتیکی ساختمان + حداقل فشار برای جلوگیری از جوشش آب. لذا 100 فوت ارتفاع استاتیکی را به فشار تبدیل کنید و سپس 5psi به آن اضافه می کنیم. سپس فشار را از حالت نسبی به فشار مطلق تبدیل می کنیم.

P1=(100X0.43)+5+14.7=48.4 psia

 

برای ماکزیمم فشار نیز از همان فشار ریلیف چیلر استفاده می کنیم. سپس فشار را از حالت نسبی به فشار مطلق تبدیل می کنیم.

P2=90+14.7=104.7 psia

سپس در رابطه جایگذاری می کنیم

ex 4 3 - منبع انبساط 5

ex 4 4 - منبع انبساط 5

لذا حجم منبع انبساط طبق کاتالوگ شرکت سازنده، 37 گالن انتخاب خواهد شد. 

مثال 2: منبع انبساط بسته دیافراگمی را برای سیستم لوله کشی آب گرم، با مشخصات زیر بدست آورید. ساختمان دارای ارتفاع 50 فوت بوده و موتورخانه و منبع انبساط در بام قرار گرفته اند.

  • رنج دمای مینیمم تا ماکزیمم: 40 تا 240 درجه فارنهایت
  • فشار ریلیف ولو برای دیگ: 50 psig
  • حجم آبگیری کل سیستم برابر : 1000 گالن

مشابه مثال قبل، ابتدا حجم های مخصوص را در دماهای داده شده بدست آورید

ex 4 5 - منبع انبساط 5

ضریب آلفا: ضریب خطی افزایش انبساط حرارتی است

حال بایستی فشار مینیمم سیستم را برای انبساط بسته دیافراگمی محاسبه کنیم. با توجه به اینکه منبع انبساط در بام قرار گرفته است، فشار ستون آب ناچیزی معادل 10 فوت را برای آن در نظر میگیریم و سپس 5psi به آن اضافه می کنیم برای جلوگیری از ونت. سپس فشار را از حالت نسبی به فشار مطلق تبدیل می کنیم.

P1=(10X0.43)+5+14.7=24.04 psia

برای ماکزیمم فشار نیز از همان فشار ریلیف دیگ استفاده می کنیم. سپس فشار را از حالت نسبی به فشار مطلق تبدیل می کنیم.

P2=50+14.7=64.7 psia

ex 4 6 - منبع انبساط 5

لذا حجم منبع انبساط طبق کاتالوگ شرکت سازنده، 112 گالن انتخاب خواهد شد

آموزش منبع انبساط – بخش اول 

آموزش منبع انبساط – بخش دوم

آموزش منبع انبساط – بخش سوم

آموزش منبع انبساط – بخش چهارم

آموزش منبع انبساط – بخش پنجم