بازدید: 28585 بازدید

با توجه به مطالب قبلی گفته شده به یک مثال جهت طراحی و محاسبات گام به گام کویلهای هواساز اشاره می کنیم

مثال گام به گام کویلهای هواساز

ضریب بای پس فاکتور یک کویل سرمایشی 20% و نقطه شبنم آن 55 درجه فارنهایت است. هوای با دمای خشک 85 و دمای تر 69 درجه فارنهایت وارد کویل می شود. مقدار RSHF ، بار سنسیبل و بار کل را محاسبه کنید (هوارسان بدون هوای تازه است).

جواب:

برای تعیین RSHF بایستی بار سنسیبل و بار کل کویل را محاسبه کنیم. با تعیین نسبت بار سنسیبل به بار کل، مقدار RSHF بدست می آید. برای تمام مسائل مرتبط با هوارسان ها، توصیه می شود، ابتدا نقاط داده شده را روی نمودار سایکرومتریک درج کنیم. در نقطه ورودی به کویل آنتالپی و نسبت رطوبت را از نمودار می خوانیم.

AHU 2 1 - طراحی هواساز 2

حال با داشتن شرایط قبل از کویل، دمای نقطه شبنم و ضریب پای پس فاکتور، براحتی بعد از کویل محاسبه میشود

AHU 2 2 - طراحی هواساز 2

قابل توجه است که خطی که نقاط 1 و 2 را به هم وصل کرده است، همان خط RSHF است و دمای بعد از کویل نیز روی آن قرار گرفته است. لذا نقطه خروجی از کویل دارای شرایط زیر خواهد بود.

AHU 2 3 - طراحی هواساز 2

محاسبه بار کل کویل

با داشتن آنتالپی قبل و بعد از کویل، مقدار بار کل کویل به ازای هر پوند بدست می آید.

AHU 2 4 1 - طراحی هواساز 2

AHU 2 5 - طراحی هواساز 2

با توجه به اینکه فشار جزیی بخار در فرضیات مسئله داده نشده است، از مقدار

AHU 2 6 - طراحی هواساز 2

در سیستم انگلیسی استفاده می کنیم. لذا مقدار بار نهان به ازای هر پوند براساس نسبت رطوبت ها برابر است با:

AHU 2 7 - طراحی هواساز 2

با داشتن بارهای نهان و کل، مقدار بار سنسیبل و ضریب RSHF بدست می آید.

AHU 2 8 - طراحی هواساز 2

 آموزش محاسبات طراحی هواساز سالن اجتماعات 1000 نفره 

آموزش محاسبات طراحی هواساز استخر بروش کنترل رطوبت