محاسبات چیلر آب خنک – 2

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

در پنجمین گام از تعیین سایز لوله و افت فشار لوله کشی به بررسی افت فشار لوله کشی در برج خنک کن (مدار باز) می پردازیم. برای این منظور طبق آنچه که در طراحی تاسیسات جلسه گذشته عنوان گردید، از نمودار شماره 2 (برای لوله کشی باز) استفاده خواهیم کرد.

 چیلر 2 2 - محاسبات چیلر آب خنک - 2  

براساس این نمودار و آنچه که در زیر بزرگنمایی شده است و نیز سرعت مجاز، مشخص است که برای دبی 300 gpm، سایز 4 اینچ را با سرعت 8.3 fps خواهیم داشت. مقدار افت فشار نیز 10 فوت در هر 100 فوت است. با توجه به اینکه در این مثال از 2 پمپ موازی  (هر یک 50% زیر بار) استفاده شده است، برای ورودی هر پمپ از دبی 150 gpm استفاده می کنیم (مبحث افت فشار لوله کشی).

چیلر 2 1 - محاسبات چیلر آب خنک - 2

مجددا با نگاهی به نمودار شماره 2، برای دبی 150 gpm، می توان از سایز 3 اینچ با سرعت 6.9 fps و افت فشار 9.3 فوت در هر 100 فوت استفاده نمود. بنابراین در مدار لوله کشی باز (سمت برج خنک کن) برای دبی 300 gpm از سایز 4 اینچ و برای دبی 150 gpm (مکش پمپ ها) از سایز 3 اینچ استفاده می کنیم (مبحث افت فشار لوله کشی).

چیلر 2 4 - محاسبات چیلر آب خنک - 2

گام 6: تعیین  افت  فشار لوله کشی در طولانی ترین مسیر

حال بایستی مسیری که دارای بیشترین افت است را تعیین کنیم (نه الزاما مسیری که دورتر است). همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، تک تک مقاطع را در محاسبات وارد می کنیم (مبحث افت فشار لوله کشی). لوله 3 اینچ برای پمپ شماره 2،

چیلر 2 3 - محاسبات چیلر آب خنک - 2

برای دیگر قسمت ها نیز، طول کشی را اضافه می کنیم. حال بایستی متعلقات همچون زانویی ها، شیرآلات و غیره را در محاسبات وارد کنیم. برای لوله 3 اینچی داریم:

  • طول لوله کشی مستقیم: 30 فوت
  • 2 زانویی استاندارد: 15 فوت
  • 3 شیر پروانه ای: 35 فوت
  • یک شیر یکطرفه: 14 فوت
  • صافی: 42 فوت

لذا طول معادل کل، 136 فوت خواهد شد.

همین روند را برای لوله 4 اینچی انجام می دهیم:

  • طول لوله کشی مستقیم: 103 فوت
  • 7 زانویی استاندارد: 70 فوت
  • 2 سه راهی: 14 فوت
  • 4 شیر پروانه ای: 30 فوت
  • 1 شیر کنترلی پروانه ای: 16 فوت

لذا طول معادل کل، 233 فوت خواهد شد.

محاسبات چیلر آب خنکبخش اول

محاسبات چیلر آب خنکبخش دوم

محاسبات چیلر آب خنکبخش سوم

تحلیل لوله کشی های مختلف چیلر