بازدید: 21679 بازدید

مطالب منبع انبساط را ادامه می دهیم با منبع انبساط بسته در سیستمهای هیدرونیک. تمامی سیستمهای هیدرونیک تحت تاثیر فشار متغیر کار می کنند که این فشار بین یک مقدار مینیمم و یک مقدار ماکزیمم متغیر است. مقدار ماکزیمم وابسته به شرایط انبساط آب در حالت گرمایشی و مقدار مینیمم فشار واسته به حالت سرمایشی است.

منبع انبساط بسته

بنابراین مهمترین نکته در منبع انبساط بسته این است که بدانیم فشار سیستم بین مقادیر مینیمم و ماکزیمم در نوسان است. مینیمم فشار در واقع همان فشار اولیه و یا فشار شارژ منبع انبساط بسته است. برای مثال در پروژه های یک طبقه تا 2 طبقه، مقدار مینیمم فشار که توسط کارخانه ست شده است را روی 15 psi در نظر میگیریم. اما برای ست کردن فشار ماکزیمم سیستم به پارامترهایی از قبیل فشار ریلیف سیستم، ارتفاع ساختمان و فشار جلوگیری از جوشش آب داریم که بهمراه مثال مفصلا توضیح خواهیم داد.

توجه داریم که اگر فشار سیستم بصورت دقیق بین این دو مقدار ست نشود، سیستم منبع انبساط بسته صحیح کار نخواهد کرد. فشار مینیمم سیستم از این بابت مهم است که در دمای ثابت، با ثابت نگه داشتن فشار مینیمم در سیستم، درصد حل شدن هوا که باعث خوردگی در سیستم می شود را می توان کاهش داد. برای مثال همانطور که در شکل زیر دیده می شود، در دمای 100 درجه فارنهایت با کاهش فشار از 80psi به 20psi ، درصد حلالیت هوا در آب از 8% به 2% کاهش پیدا خواهد کرد.

ext 3 1 - منبع انبساط 3

بنابراین نتیجه این بحث این است که درصد حلالیت آب در فشارهای پایین کم و کمتر میشود. این نقطه همان نقطه فشار پایین سیستم است که محل نصب ایرسپراتور را مشخص میکند. از طرفی محل نصب منبع را بعنوان نقطه فشار ثابت سیستم تعریف می کنیم.

ext 3 2 - منبع انبساط 3

در این شکل، منبع قبل ازپمپ نصب شده است که شرایط مختلف را بهمراه مثال در جلسات آینده بررسی خواهیم کرد.

ext 3 3 - منبع انبساط 3

 

در شکل زیر افزایش حجم آب در منبع نسبت به افزایش درجه حرارت سیستم نشان داده شده است.

ext 3 4 - منبع انبساط 3

بطور کلی 3 مدل منبع بسته داریم

  • منبع تحت فشار
  • منبع دیافراگمی
  • منبع bladder

ext 3 5 - منبع انبساط 3

در شکل زیر تفاوت بین 2 منبع با دیافراگم و bladder مشخص شده است. بطور کلی در نوع دیافراگمی، یک پرده آب و هوا را از هم جدا میکند اما در نوع bladder آب مستقیما وارد محفظه لاستیکی می شود.

ext 3 9 - منبع انبساط 3

تصویر ساده دیگری از نقطه اتصال به سیستم و نیز نقطه شارژ برای فشار منبع در زیر آورده شده است.

ext 3 6 - منبع انبساط 3

بطور کلی در زمان سایز منابع دیافراگمی بایستی به دو پارامتر مهم توجه داشته باشیم

  • حجم کلی منبع
  • حجمی از منبع که برای انبساط آب لحاظ شده است که به آن ACCEPTANCE گفته می شود

برای مثال در جدول زیر مقدار حجم مورد انبساط نسبت به حجم کلی منبع از یک کاتالوگ آورده شده است.

ext 3 7 - منبع انبساط 3

در شکل زیر نیز نمونه از منبع انبساط بسته از نوع bladder آورده شده است.

ext 3 8 - منبع انبساط 3

از جلسه آینده به مباحث مهم منابع انبساط بسته و مثالهای نمونه اشاره خواهیم کرد.

آموزش منبع انبساط – بخش اول 

آموزش منبع انبساط – بخش دوم

آموزش منبع انبساط – بخش سوم

آموزش منبع انبساط – بخش چهارم