بازدید: 30977 بازدید

مطالب منبع انبساط را ادامه می دهیم با سایزینگ منبع انبساط باز سپس به منابع انبساط بسته اشاره خواهیم کرد که موضوع اصلی ما هستند. محاسبه حجم منبع باز بسیار ساده است و برای محاسبه آن بایستی حجم کل آب سیستم را حساب کنیم که برای این منظور جداولی موجود است.

حجم آب جهت محاسبات منبع انبساط باز

برای این منظور ابتدا بایستی حجم آب در تمام لوله ها، کویل ها و دیگ ها را بدست بیآوریم. برای مثال از جدول زیر می توان حجم آب را در لوله به ازای هر متر یا فوت حساب کرد و در نهایت حجم را به لیتر یا گالن بدست آورد.

ET 2 1 - منبع انبساط 2

 • حجم آبگیری رادیاتورهای چدنی و فولادی به ازای هر متر مربع سطح حرارتی: 5 لیتر در نظر
 • حجم آب گیری فن کویلها به ازای هر 100 سی ا ف ام : 0.4 لیتر
 • حجم آب گیری دیگ چدنی: 1.5 لیتر به ازای هر 1000 کیلوکاری بر ساعت
 • حجم آب گیری دیگ فولادی: 3 لیتر به ازای هر 1000 کیلوکاری بر ساعت
 • حجم آبگیری منابع آبگرم 2 جداره یا کویلی: 0.15 لیتر به ازای هر لیتر ظرفیت منبع
 • حجم آبگیری کویلهای حرارتی و برودتی 8 ردیفه معادل 3 لیتر برای هر فوت مربع از سطح کویل
 • حجم آبگیری کویلهای حرارتی و برودتی 6 ردیفه معادل 2.5 لیتر برای هر فوت مربع از سطح کویل
 • حجم آبگیری کویلهای حرارتی و برودتی 4 ردیفه معادل 2 لیتر برای هر فوت مربع از سطح کویل
 • حجم آبگیری کویلهای حرارتی و برودتی 3 ردیفه معادل 1.5 لیتر برای هر فوت مربع از سطح کویل
 • حجم آبگیری کویلهای حرارتی و برودتی 2 ردیفه معادل 1 لیتر برای هر فوت مربع از سطح کویل
 • حجم آبگیری کویلهای حرارتی و برودتی 1 ردیفه معادل 0.5 لیتر برای هر فوت مربع از سطح کویل

سپس بایستی افزایش حجم آب سیستم را در سیستم گرمایشی بدلیل افزایش درجه حرارت حساب کنیم. برای محاسبه حجم آب در منبع انبساط فرمولهای تجربی وجود دارد که به بررسی آنها می پردازیم.

محاسبه حجم منبع باز در سیستم متریک (رابطه تجربی)

ET 2 2 - منبع انبساط 2

محاسبه حجم منبع باز در سیستم انگلیسی (رابطه تجربی)

ET 2 3 - منبع انبساط 2

برای محاسبه سایز لوله های رفت و برگشت در منبع باز داریم

ET 2 4 - منبع انبساط 2

مثال منبع انبساط باز

حجم منبع باز و نیز سایز لوله ها رابرای سیستمی با ظرفیت 500 کیلو کاری بر ساعت محاسبه کنید؟ با استفاده از رابط اول حجم منبع انبساط باز برابر است با

ET 2 5 - منبع انبساط 2

قطر لوله رفت در منبع باز برابر است با

ET 2 6 - منبع انبساط 2

قطر لوله برگشت در منبع باز نیز برابر است با

ET 2 7 - منبع انبساط 2

همچنین از جدول زیر نیز میتوان برای محاسبه سریع حجم منبع انبساط باز و نیز قطر لوله ها بهره برد.

ET 2 8 - منبع انبساط 2

همچنین ابعاد منبع باز بهمراه ضخامت ورق و نیز وزن آن در جداول زیر آمده است.

EXT 1 15 - منبع انبساط 2

با توجه به اینکه منبع انبساط با هوای آزاد در تماس است، لذا فشار روی آن برابر 1 اتمسفر است. برای استفاده از رابطه حجمی نیز بدین شکل عمل می کنیم

ET 2 10 - منبع انبساط 2

برای بدست آوردن ضریب انبساط آب از جدول زیر می توان استفاده کرد

EX 2 11 - منبع انبساط 2

مثال: حجم منبع انبساط باز را برای مثال زیر محاسبه کنید
 • ماکزیمم درجه حرارت کاری سیستم 190 درجه فارنهایت
 • دیگ از نوع فولادی 400 کیلوکاری بر ساعت
 • ظرفیت منبع آبگرم 2 جداره برابر 1000 لیتر است
 • 800 مترمربع سطح کل رادیاتورها
 • 1000 متر لوله 2/1 اینچ
 • 300 متر لوله 4/3 اینچ
 • 200 متر لوله 1 اینچ
 • 100 متر لوله 2/11 اینچ
 • 100 متر لوله 2 اینچ
 • 150 متر لوله 4 اینچ

جواب

 • حجم آب داخل دیگ فولادی برابر با 3 لیتر به ازای هر 1000 کیلو کاری بر ساعت است

400000×3/1000=1200 lit

 • حجم آب منبع 2 جداره، 0.15 لیتر به ازای هر لیتر از ظرفیت منبع است

1000×0.15=150 lit

 • حجم آب داخل رادیاتورها، 5 لیتر به ازای هر متر مربع از سطح حرارتی است

800×5=4000 lit

 • حجم آب داخل لوله ها طبق جدول اول

2100 lit

 • لذا حجم کل سیستم برابر است با

7450 lit

 • همچنین درصد انبساط آب در دمای 190 درجه فارنهایت برابر است با

E=3.15%

لذا حجم منبع باز برابر است با

V=2E.(V total)=2×0.0315×7450=470 lit

از جلسه آینده به مباحث مهم منابع انبساط بسته و مثالهای نمونه اشاره خواهیم کرد.

آموزش منبع انبساط – بخش اول 

آموزش منبع انبساط – بخش دوم

آموزش منبع انبساط – بخش سوم