بازدید: 38190 بازدید

   در این آموزش به بحث بسیار مهم منبع انبساط پرداخته و تعاریف و انواع آن را در حوزه تهویه مطبوع بررسی می کنیم. سپس مثالهایی را جهت سایز کردن منبع نشان خواهیم داد. در سیستم های باز یا بسته، براثر تغییرات حجم آب (برای مثال افزایش حجم در سیستم گرمایشی)، فشار سیستم نیز تغییر می کند.

از منبع انبساط به 2 منظور مهم استفاده می شود

 • جلوگیری از انبساط آب
 • تثبیت فشار سیستم 

EXT 4 - منبع انبساط 1

تثبیت فشار سیستم بسیار مهم است و در مثالها اشاره خواهیم کرد که نقطه اتصال منبع انبساط به سیستم، یک نقطه فشار ثابت خواهد بود.

انواع منبع انبساط

 • منبع باز: که فشار روی آب، فشار اتمسفر است. به بیان دیگر، منبع با هوای آزاد در تماس است. این منبع بهتر است در بالاترین نقطه تجهیزات نصب شود.
 • منبع بسته: که با هوای آزاد در تماس نیست و در موتورخانه نصب میشود.

منبع انبساط بسته خود به 3 دسته تقسیم میشود

 • بسته دیافراگمی
 • بسته LADDER
 • بسته تحت فشار

 ابتدا به نکات مربوط به منبع انبساط باز می پردازیم و سپس مطالب مربوط به منبع بسته را بررسی خواهیم کرد. استفاده از منبع باز در پروژه هایی که در داخل ایران انجام میشود بسیار زیاد است، زیرا:

 • ارزان است
 • تعمیر و نگهداری آسان است
 • در اکثر موارد، فضای کافی برای نصب این تجهیز در بام داریم
 • خرابی کمتر و عملکرد ساده سیستم نسبت به بسته

این منبع معمولا گالوانیزه است و برای جلوگیری از یخ زدگی در زمستان، عایق میشود. برای این نوع منبع ، از 4 لوله اصلی و 2 لوله جانبی اساتفاده می شود.

EXT 1 - منبع انبساط 1

لوله های اصلی منبع باز عبارتند از 

 • لوله پر کن سیستم که توسط یک شناور، آب منبع را کامل خواهد کرد. این لوله با یکی شیر قطع و وصل بایستی نصب شود.
 • لوله رفت سیستم که از لوله رفت دیگ انشعاب گرفته و بدون هیچ شیر قطع و وصل، به منبع وصل خواهد شد. این لوله بالاترین لوله در منبع خواهد بود.
 • لوله برگشت سیستم که از منبع گرفته شده و بدون هیچ شیر قطع و وصل، به لوله برگشت دیگ متصل میشود.
 • لوله خبر یا لوله سرریز. در برخی موارد منبع می تواند سر ریز داشته باشد. برای مثال شناوری خراب است و یا حجم منبع کوچک انتخاب شده است. این لوله بایستی بالاتر از لوله پر کن سیستم نصب شود.
لوله های جانبی منبع باز عبارتند از 
 • لوله ونت منبع که باید بدون هیچ شیر قطع و وصلی، وظیفه تهویه هوای داخل منبع را با هوای بیرون داشته باشد. این لوله بالای منبع نصب میشود.
 • لوله تخلیه منبع که در سطح پایین منبع نصب میشود.

شکل های زیر 4 لوله اصلی منبع را نشان می هد.

EXT 2 - منبع انبساط 1

همچنین در شکل زیر، سایز منبع و سایز لوله ها براساس حجم منبع نشان داده شده است.

EXT 3 - منبع انبساط 1

در منبع انبساط آب گرم، با گذاشتن لوله های رفت و گرم، چرخش آب ایجاد شده و این مهم از یخ زدگی در زمستان جلوگیری می کند. همچنین منبع بایستی عابق شده باشد. این در شرایطی است که منبع برای چیلر بصورت یک لوله ای استفاده میشود. اما بایستی منبع را در زمستان تخلیه شود. در سیستم های بسته در هر 2 حالت، اتصال بصورت تک لوله ای است که در جلسات آینده شرح خواهیم داد.

مجددا یادآور می شویم که در مسیر لوله های رفت و برگشت از انبساط آب تا دیگ، هیچ شیر قطع و وصلی نباید وصل شود. چراکه در صورت بسته شدن مسیر به صورت اتفاقی، احتمال ترکیدگی دیگ وجود دارد.

آموزش منبع انبساط – بخش اول 

آموزش منبع انبساط – بخش دوم

آموزش منبع انبساط – بخش سوم