در این بخش به مثالهایی جهت محاسبه لولاس هدر اشاره می کنیم و برای انتخاب تجهیز از کاتالوگ شرکت آمریکایی Taco استفاده می کنیم.

محاسبات لولاس هدر

در انتخابهایی که برای این شرکت آورده شده است. توصیه بر این است که سرعت سیال در داخل تجهیز کمتر از 0.66 fps و در ورودی کمتر از 6.6 fps باشد.

 

photo 2017 01 01 10 09 41 - محاسبات لولاس هدر2

مثال اول محاسبه لولاس هدر

هیدرولیک سپراتوری را برای یک سیکل چیلر با دبی 700 gpm، سایز لوله 6 اینچ انتخاب کنید (بدون شیر هواگیری و بدون آشغال گیر).

جواب

ابتدا با توجه به دبی 700 gpm و سایز لوله 6 اینچ، سرعت را در ورودی تجهیز بررسی می کنیم. با استفاده از نموارهای سایز لوله، مشخص است که سرعت برابر 7.8 fps خواهد بود که از مقدار مجاز بیشتر است. لذا سایز لوله ورودی را 8 اینچ با سرعت 4.5fps در نظر میگیرم.

حال بایستی سرعت را در داخل تجهیز بررسی کنیم که پایینتر از 0.66 fps باشد. براساس کاتالوگ شرکت سازنده اگر به سری 5900 مراجعه کنیم، برای لوله 8 اینچ، قطر دهانه تجهیز 24 اینچ است.  با داشتن این سطح و دبی مربوطه، سرعت داخل برابر 0.5 fps خواهد بود که در رنج مجاز قرار دارد. لذا مدل مورد نظر 5908A  میباشد.

LOWLOSS 2 1 1 - محاسبات لولاس هدر2مثال دوم محاسبه لولاس هدر

هیدرولیک سپراتوری را برای یک سیکل بویلر با دبی 150 gpm، سایز لوله 3 اینچ انتخاب کنید (بهمراه شیر هواگیری و آشغال گیر).

جواب

ابتدا با توجه به دبی 150 gpm و سایز لوله 3 اینچ، سرعت را در ورودی تجهیز بررسی می کنیم. با استفاده از نموارهای سایز لوله، مشخص است که سرعت برابر 6.5 fps خواهد بود که در رنج مجاز قرار دارد.

لذا سایز لوله ورودی را تغییر نداده و همان 3 اینچ مناسب است. حال بایستی سرعت را در داخل تجهیز بررسی کنیم که پایینتر از 0.66 fps باشد. براساس کاتالوگ شرکت سازنده، برای لوله 3 اینچ، قطر دهانه تجهیز 4/3-10 اینچ است. با داشتن این سطح و دبی مربوطه، سرعت داخل برابر 0.5 fps خواهد بود که در رنج مجاز قرار دارد. لذا مدل مورد نظر 5903P  خواهد بود.

LOWLOSS 2 2 1 - محاسبات لولاس هدر2

جهت دسترسی به مباحث کامل این آموزش کلیک کنید