در این آموزش بویلرهای چگالشی به مثال لولاس هدر براساس کاتالوگ شرکت آمریکایی Taco می پردازیم. در انتخابهایی که برای این شرکت آورده شده است، توصیه بر این است که سرعت سیال در داخل تجهیز کمتر از 0.66 fps و در ورودی کمتر از 6.6 fps باشد.

مثال لولاس هدر 

هیدرولیک سپراتوری را برای یک سیکل چیلر با دبی 700 gpm، سایز لوله 6 اینچ انتخاب کنید (بدون شیر هواگیری و بدون آشغال گیر).

جواب: ابتدا با توجه به دبی 700 gpm و سایز لوله 6 اینچ، سرعت را در ورودی تجهیز بررسی می کنیم. با استفاده از نموارهای سایز لوله، مشخص است که سرعت برابر 7.8 fps خواهد بود که از مقدار مجاز بیشتر است. لذا سایز لوله ورودی را 8 اینچ با سرعت 4.5fps در نظر میگیرم.

حال بایستی سرعت را در داخل تجهیز بررسی کنیم که پایینتر از 0.66 fps باشد. براساس کاتالوگ شرکت سازنده اگر به سری 5900 مراجعه کنیم، برای لوله 8 اینچ، قطر دهانه تجهیز 24 اینچ است.

 با داشتن این سطح و دبی مربوطه، سرعت داخل برابر 0.5 fps خواهد بود که در رنج مجاز قرار دارد. لذا مدل مورد نظر 5908A  میباشد.

LOWLOSS 2 1 2 - مثال لولاس هدر

photo 2018 07 04 14 40 42 - مثال لولاس هدر

مثال لولاس هدر – دوم

هیدرولیک سپراتوری را برای یک سیکل بویلر با دبی 150 gpm، سایز لوله 3 اینچ انتخاب کنید (بهمراه شیر هواگیری و آشغال گیر).

جواب: ابتدا با توجه به دبی 150 gpm و سایز لوله 3 اینچ، سرعت را در ورودی تجهیز بررسی می کنیم. با استفاده از نموارهای سایز لوله، مشخص است که سرعت برابر 6.5 fps خواهد بود که در رنج مجاز قرار دارد.

لذا سایز لوله ورودی را تغییر نداده و همان 3 اینچ مناسب است. حال بایستی سرعت را در داخل تجهیز بررسی کنیم که پایینتر از 0.66 fps باشد.

براساس کاتالوگ شرکت سازنده، برای لوله 3 اینچ، قطر دهانه تجهیز 4/3-10 اینچ است. با داشتن این سطح و دبی مربوطه، سرعت داخل برابر 0.5 fps خواهد بود که در رنج مجاز قرار دارد. لذا مدل مورد نظر 5903P  خواهد بود.

LOWLOSS 2 2 2 - مثال لولاس هدر

 

photo 2017 01 01 10 09 41 2 - مثال لولاس هدر

جهت دسترسی به آموزشهای کامل این بخش کلیک کنید