در این بخش به آموزش محاسبات لولاس هدر در موتورخانه اشاره شده است. همانطورکه در سیستم های اولیه ثانویه نیز اشاره شد، به عاملی جهت جدا کردن لوپهای اولیه و ثانویه نیاز داریم، که همان لوله مشترک است. همچنین در سیکل اولیه از ایر سپراتور برای خروج هوا از  مدار بسته و صافی در مکش پمپها نیز استفاده می شود.

محاسبات لولاس هدر

 می توان این 3 عامل را با هم ترکیب نمود و از یک تجهیز مشابه حالت زیر استفاده کرد که همان Hydraulic separator خواهد بود.

مشابه لوله مشترک در سیستم اولیه ثانویه، افت فشار در این تجهیز نیز  بایستی بسیار پایین باشد. معمولا سرعت سیال داخل تجهیز کمتر  از 4fps است که در مثال ها بررسی خواهد شد. همانطور که در شکلها نشان داده شده است، عمل هواگیری از آب در بالای تجهیز انجام شده و در پایین آن، ذراتی که توسط صافی جمع شده است، خارج میشود.

HS 1 2 1 - محاسبات لولاس هدر1

 البته تجهیز را بدون این بخش نیز می توان سفارش داد. مشابه لوله مشترک، انتقال دبی در تجهیز در 3 حالت اتفاق می افتد که حالات زیر را برای سیکل بویلر بررسی می کنیم.

حالت اول (محاسبات لولاس هدر ) دبی سمت بویلر برابر دبی سمت مصرف کننده 

HS 1 3 1 - محاسبات لولاس هدر1

در این حالت سیستم از لحاظ جریانی بالانس است و دو جریان بر روی یکدیگر اثری ندارند. مشابه شکل دماها در طرفین بدون تغییر است. یعنی دمای رفت از بویلر در سیکل اولیه با دمای رفت در سیکل ثانویه به سمت ساختمان برابر است. همچنین دمای برگشت از سیکل ثانویه با دمای برگشت به بویلر برابر خواهد بود. رابطه دماها و دبی ها نیز به قرار زیر است:

HS 1 4 1 - محاسبات لولاس هدر1

حالت دوم (محاسبات لولاس هدر) دبی سمت بویلر کمتر از دبی سمت مصرف کننده

در این حالت دبی در بخش ثانویه بزرگتر از اولیه است و مقداری از دبی برگشت در تجهیز حرکت معکوس داشته و به سیکل ثانویه باز میگردد. لذا دمای رفت در بخش ثانویه کمی از دمای رفت بویلر پایینتر خواهد بود.

HS 1 5 1 - محاسبات لولاس هدر1

این حالت در سیکل چیلر مشکل ایجاد خواهد کرد و بایستی که از آن اجتناب شود. همانطور که در تصویر دیده میشود، دماهای برگشت در هر دو سیکل یکسان هستند. رابطه دماها و دبی ها نیز به قرار زیر است

HS 1 6 1 - محاسبات لولاس هدر1

برای محاسبه دمای T2 داریم

 

HS 1 7 1 - محاسبات لولاس هدر1

حالت سوم  (محاسبات لولاس هدر) دبی سمت بویلر بیشتر از دبی سمت مصرف کننده

HS 1 8 1 - محاسبات لولاس هدر1

در این حالت دمای رفت در هر دو مدار یکسان بوده و برابر دمای خروجی از بویلر است. تنها تفاوت در دمای برگشت در لوپ اولیه است که دبی آن اندکی با دبی مدار اولیه مخلوط شده و دمای برگشت به بویلر را بالا میبرد طبق رابطه زیر

HS 1 9 1 - محاسبات لولاس هدر1

رابطه دماها و دبی ها نیز به قرار زیر است

HS 1 10 1 - محاسبات لولاس هدر1

در جلسه آینده روش سایزینگ و محاسبات لولاس هدر را خواهیم گفت.

جهت دسترسی به مباحث کامل این آموزش کلیک کنید