در این بخش به محاسبات و طراحی هواساز با استفاده از نمودار و روابط سایکرومتریک می پردازیم. قبل از پرداختن به این بحث، ضرایبی را تعریف می کنیم که در محاسبات هوارسان ها نقش کلیدی دارند.

 یکی از این ضرایب، ضریب بای پس فاکتور نام دارد و با BF نشان داده می شود. این ضریب نشان دهنده درصدی از هوا است که بدون گرم یا سرد شدن از روی کویل عبور می کند. رابطه ضریب بای پس فاکتور با راندمان کویل به شکل زیر است.

Eff=1-BF

مقدار ضریب بای پس فاکتور در طراحی هواساز با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود.

AHU 1 - طراحی هواساز 1

در رابطه بالا  دمای نقطه شبنم روی کویل است. برای مثال اگر دمای خشک ورودی به کویل 80 درجه فارنهایت، دمای خشک بعد از کویل 56 درجه فارنهایت و درجه نقطه شبنم کویل برابر 50 درجه فارنهایت باشد، مقدار ضریب بای پس فاکتور و راندمان کویل برابر است با:

AHU 2 - طراحی هواساز 1

بر این اساس، راندمان کویل در طراحی هواساز برابر 80% است و اعداد روی نمودار سایکرومتریک بشکل زیر است.

AHU 3 - طراحی هواساز 1

برای نشان دادن رابطه این اعداد بر روی نمودار سایکرومتریک بدون در نظر گرفتن پارامتر هوای تازه، به ضریب RSHF نیاز داریم که نشان دهنده نسبت بار سنسیبل فضا به بار کل فضا (مجموع بار سنسیبل و بار نهان) است.

درصورت اضافه شدن درصدی از هوا تازه در سیکل هوارسان، از پارامترهای RSHF و RSHF استفاده می شود که در بخش محاسبات هوارسان توضیح آن آورده شده است. حال از دمای ورودی به کویل در نمودار سایکرومتریک، خطی با شیب برابر RSHF رسم می کنیم تا منحنی اشباع را قطع کند (اعداد RSHF بر روی نمودار سایکرومتریک استاندارد درج شده اند).

نقطه بدست آمده نقطه شبنم کویل در طراحی هواساز خواهد بود.

برای مثال اگر بار سنسیبل کویل  و بار کل  باشد، مقدار ضریب RSHF و شیب خط برابر 0.75 خواهد بود.  مشابه نمودار زیر با شیب های مختلف، نقطه شبنم های مختلف روی کویل بدست می آید. مقدار ضریب بای پس فاکتور، برای هر کویل متفاوت بوده و به ساختمان کویل، اندازه لوله ها، نوع فین و فاصله بین فین ها و لوله ها بستگی دارد.

AHU 4 - طراحی هواساز 1

افزایش تعداد ردیف های کویل باعث پایین آمدن ضریب باس پس فاکتور شده و همانطور که مشخص است تفاوت آنچنانی بین ضرایب بای پس فاکتور در ردیف های بالا نیست.

AHU 5 - طراحی هواساز 1

پارامتر دیگری که بر روی ضریب بای پس فاکتور اثرگذار است، سرعت هوای عبوری از روی کویل است. مطابق جدول زیر، کاملا بدیهی است که با افزایش سرعت هوای عبوری مقدار ضریب بای پس فاکتور نیز بیشتر خواهد شد، چراکه درصد بیشتری از هوا میتواند بدون انتقال حرارت از کویل عبور کنند.

AHU 6 - طراحی هواساز 1

 آموزش محاسبات طراحی هواساز سالن اجتماعات 1000 نفره 

آموزش محاسبات طراحی هواساز استخر بروش کنترل رطوبت